Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2019-03-27

SZKOLENIE „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)” dla KADRY POW, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PWD, ASYSTENTÓW RODZINY, PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu mającego na celu zwiększyć profesjonalizm zawodowy kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,|
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE DLA

KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ASYSTENTÓW RODZINY, PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)”

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Przegląd i charakterystyka zaburzeń rozwojowych związanych z ekspozycją płodu na działanie etanolu i ich różne kategorie (m.in. FAE, PFAS, APBD).

2. Objawy i charakterystyka, zachowania dzieci z FAS, FASD.

3. Trudności rozwojowe dzieci z FAS, FASD.

4. Strategie postępowania z dzieckiem z FAS i FASD.

5. Prowadzenie pracy z dziećmi z FAS, FASD.

6. Terapia i system wsparcia dziecka z FAS, FASD.

7.Przegląd instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie opiekunom wychowującym dziecko z FAS i FASD.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowane terminy realizacji szkolenia:

26 marca, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. Rajska 1

27 marca 2019 r. oraz 2 kwietnia 2019, Awokado Lunch Bar w Krakowie ul. Prądnicka 12

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym podstawowe warunki i zasady naboru oraz uczestnictwa w szkoleniach określającym:

· ogólne kryteria rekrutacji (§ 3 i § 4)

· specyficzne kryteria rekrutacji (§ 4 ust. 16 i 17), w których ustalono, iż:

- Kandydat należy do kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego, pełni funkcje asystenta rodziny, prowadzi rodzinny dom dziecka lub tworzy rodzinę zastępczą (kryterium obligatoryjne „0-1”);

- Adekwatność szkolenia do wykonywanych zadań wynikających z (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji orazuzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali „0-8” pkt);

- Kandydat nie uczestniczył w latach 2016-2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

- Kandydat należy do kadry placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (+ 4 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia ogłoszenia naboru do dnia 20 marca 2019 r. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której utworzona zostanie lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:
szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków,

e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

INFORMACJA O TRENERZE

Anna Skwarka - Buzała - psycholog, pedagog specjalny, ukończyła psychologię ze specjalizacją - psychologia kliniczna oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje: pracę w Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, a także realizowanie zadań wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Od 12 lat związana z tematyką adopcyjną poprzez pracę w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Nowym Sączu oraz Małopolskim Ośrodku Adopcyjnym.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl