Załaduj kalendarz
2014-03-31

VII Małopolski Konkurs dla Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „MOJA RODZINA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Konkurs dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych pn. „MOJA RODZINA”. Konkurs skierowany jest do rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy w dowolnej formie: plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, techniki mieszane, formy przestrzenne jak rzeźba, płaskorzeźba), audio-wizualnej (krótkie filmy, reportaże, fotoreportaże rodzinne, albumy rodzinne) i literackiej (poezja, proza, komiks).

Szczegółowy opis prac zawiera Regulamin Konkursu.

Prace można składać osobiście w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, I p., pokój nr 7) lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „MOJA RODZINA”) - w terminie do dnia 30 kwietnia 2014r. Decyduje data wpływu.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia


Celem konkursu jest:

- promowanie rodziny,

- pogłębienie świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka,

- wzmocnienie rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych,

- integrowanie środowiska rodzinnej pieczy zastępczej,

- budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych w społeczeństwie,

- zachęcanie do podejmowania roli rodzica zastępczego lub adopcyjnego.

Organizator Konkursu przewiduje dwie kategorie prac konkursowych:

- rodzinne
- indywidualne


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora Konkursu, a ogłoszenie wyników będzie miało miejsce do dnia 16 czerwca 2014 roku.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora Konkursu – www.rops.krakow.pl

O dokładnym miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:

   rodzinne :

I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 1 100,00 zł*

II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 900,00 zł*

III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 600,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

indywidualne:

I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 600,00 zł

II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 500,00 zł

III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości 400,00 zł

WYRÓŻNIENIA - nagrody niespodzianki, dyplomy.

*Organizator konkursu naliczy i odprowadzi 10%-wy podatek ryczałtowy od wartości nagrody.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12/422-06-36 wew. 21. Szczegółowych informacji udziela Anna Boduch-Syc.


patronat_konkurs_dzieci


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl