Załaduj kalendarz
2018-02-06

Wsparcie dla tworzenia zespołów wczesnej interwencji

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Zwiększenie dostępu do badań prenatalnych i wsparcie działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji to koleje działania, na realizację których Zarząd Województwa Małopolskiego kieruje strumień unijnych funduszy. Blisko 41 mln zł przeznaczono na dofinansowanie projektów, które pozwolą na zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych w okresie prenatalnym oraz przedsięwzięć poprawiających dostęp do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki dla rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem.


Wnioski o dotację można składać do 21 lutego 2018 r. Projekty zgłaszane w odpowiedzi na konkurs muszą składać się z dwóch spójnych modułów: pierwszy obejmuje diagnostykę prenatalną kobiet w ciąży, natomiast drugi moduł to wczesna interwencja oparta o pracę zespołu prowadzącego działania w formie wyjazdowej (w miejscu zamieszkania dzieci i ich rodzin), którego zadaniem jest zapewnienie diagnostyki, rehabilitacji i terapii dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz w formie wyjazdowo-stacjonarnej dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ponadto w ramach przedsięwzięć należy zaplanować wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla rodzin dzieci objętych działaniami w projekcie.


W ramach przedmiotowego naboru można uzyskać dofinansowanie całkowite wydatków kwalifikowalnych na poziomie 92,73%.


O wsparcie finansowe mogą ubiegać się m.in.: jst, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii społecznej, instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


W przypadku wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl