Załaduj kalendarz
2008-09-11

Wybieramy Seniora Roku 2007

Do 22 września czekamy na zgłoszenia od instytucji, które chciałyby zaprezentować kandydatów do tytułu Seniora Roku 2007 w ramach II Małopolskiego Plebiscytu "Poza Stereotypem".

 

 

Mając na uwadze promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy w różnych, społecznie cenionych formach działalności wyróżniają się na tle innych, organizowany jest II Małopolski Plebiscyt "POZA STEREOTYPEM" - Senior Roku 2007, czyli głosowanie na najciekawszą postać starszego pokolenia minionego roku, mogącą stanowić wzór do naśladowania i przykład dla innych.

Plebiscyt prowadzony jest na terenie województwa małopolskiego i dotyczy mieszkańców regionu - osób w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo. Tytuł przyznawany jest za działania podejmowane w 2007 roku.

Tytuł "POZA STEREOTYPEM" może otrzymać osoba, która pomimo wieku:
• jest liderem społeczności lokalnej,
• aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
• bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
• udowodniła, że warto działać z pasją,
• .......
mówiąc krótko, wymyka się stereotypom i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego o czym warto powiedzieć innym.

Zgłoszeń kandydatów dokonują w szczególności:
• organizacje pozarządowe,
• podmioty kościelne,
• jednostki pomocy społecznej,
• instytucje kultury,
• administracja publiczna,
• dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.
By wskazać kandydata należy spełnić określone formalności, tj. na adres organizatora Plebiscytu nadesłać:
1. KARTĘ ZGŁOSZENIA /zawierającą dane Kandydata, dane podmiotu zgłaszającego oraz uzasadnienie - szczegółowy, szeroki opis działalności Kandydata/
2. REKOMENDACJE /zawierające dane podmiotów popierających kandydata/
3. OŚWIADCZENIE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO
4. Nominacja wymaga zgody Kandydata. Nie jest wymagana zgoda pisemna.
Zgłoszenia można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
lub nadsyłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
w terminie do dnia 22 września 2008 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników nastąpi do 9 października 2008 r.
Plebiscyt wieńczyć będzie uroczysta Gala, która odbędzie się w Krakowie w listopadzie 2008 r.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, I p., sekretariat lub telefonicznie: 012/422-06-36 w.21.

Patronaty medialne nad Plebiscytem sprawują:
Dziennik Polski
Radio Kraków

Honorowy patronat nad Plebiscytem objął Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak.


Regulamin plebiscytu wraz z formularzem zgłoszeniowym, formularzem rekomendacji i oświadczeniem podmiotu zgłaszającego można znaleść tutaj


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl