Załaduj kalendarz
0000-00-00

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie szkoleniowym - Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje kurs szkoleniowy dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej pn. „Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje kurs szkoleniowy dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej pn. „Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym”. Projekt jest elementem Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004 - 2006.

 

Podstawowym celem kursu jest przekazanie pracownikom socjalnym informacji przydatnych w animowaniu lokalnych działań na rzecz seniorów. W trakcie kursu poruszona zostanie następującą tematyka:
 Środowiskowa praca socjalna – pomiędzy socjologią, a polityką społeczną,
 Ludzie starsi i starość – specyficzne potrzeby, szczególne działania,
 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych w narodowych
i regionalnych dokumentach strategicznych,
 Potencjalne źródła finansowania projektów seniorskich,
 Zasady tworzenia projektów społecznych kierowanych do osób starszych,
 „Katalog dobrych praktyk” – prezentacja interesujących projektów.

 

Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające praktyczne doświadczenie
w omawianym obszarze.

 

Kurs przewiduje 28 godzin wykładowo - warsztatowych, a zajęcia odbywać się będą
w kwietniu br. tj. w dniach: 04, 13, 20 i 28 kwietnia głównie siedzibie ROPS w Krakowie (jedno ze spotkań odbędzie się poza ośrodkiem).
Zajęcia rozpoczynają się 04 kwietnia o godzinie 10.00 w ROPS, ul. Radziwiłłowska 1. Zapraszamy!

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 


Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny, koszt wynosi 70,00 zł. od osoby. Kurs jest dofinansowany w ramach w/w programu wojewódzkiego.

 

Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej
w terminie do 31 marca 2006 r. faxem, drogą elektroniczną lub pocztą na adres ROPS.

 

Z uwagi na charakter zajęć (wykłady, warsztaty) liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Należność prosimy wpłacać do dnia 31 marca 2006 r. na konto ROPS: 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000 z dopiskiem: „kurs – Inicjowanie działań na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym“.
Dodatkowe informacje: 012/ 422-06-36 w.30


Projekt jest elementem Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004 - 2006.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl