Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. Wojewódzkiego Banku Danych w Małopolskim Ośrodku Adopcyjnym w Nowym Sączu w wymiarze 1 etatu, Nr REF. FK-110-1-32/14 Data: 2014-10-07 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-1-32/14

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: administracyjne lub pedagogiczne),

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość regulacji prawnych z zakresu:

 • Ustawy z dnia 09.czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) oraz akta wykonawcze do w/w ustawy,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012., poz. 788 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 101, poz. 1182),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

•    znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office, w tym Excel - biegle),

• pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zorientowanie na rezultaty pracy, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie wszelkich czynności dotyczących prawidłowego prowadzenia Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie,
 • odpowiedzialność za terminowe przekazywanie informacji o dzieciach oczekujących na przysposobienie zgodnie z ustawą i procedurami wewnętrznymi,
 • współpraca ze społecznością lokalną, innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacji pomocy społecznej,
 • współpraca z sądem opiekuńczym,
 • współpraca przy prowadzeniu korespondencji MOA,
 • współpraca przy sporządzaniu planów wydatków w ramach realizowanych zadań, wydatkowanie środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zasadami udzielenia zamówień publicznych w ROPS, współpraca w ramach wykonywanych zadań ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych,
 • współpraca w zakresie zaopatrzenia,
 • zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie i gromadzenie zgłoszeń dzieci z uregulowaną sytuacją prawną z terenu miasta Krakowa oraz ich rozsyłanie do poszczególnych ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa małopolskiego zgodnie z przyjętą procedurą (prowadzenie tzw. „Rozdzielnika”),
 • zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie przypisanych zadań zgodnie z RWA,
 • prowadzenie korespondencji w ramach przypisanych zadań,
 • rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności oraz zadań dodatkowych powierzonych przez przełożonego oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 • przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy 33-300 Nowy Sącz, ul. Podhalańska 18;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 17 października 2014 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)”.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie