Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/inspektor ds. polityki społecznej, Nr Ref. FK-110-1-20/13 – 1 etat, składanie ofert do dnia 30.09.2013 r. Data: 2013-09-18 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-1-20/13

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe, preferowane: socjologia, pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie,
 • min. 2 lata stażu pracy w administracji publicznej, preferowane doświadczenie w sektorze pomocy społecznej.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej,
 • wiedza w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wiedza w obszarze polityki społecznej,
 • umiejętności planowania i analizy zjawisk społecznych,
 • umiejętność obsługi komputera: Word, Excel, przygotowywanie prezentacji w systemie Power Point oraz Prezi,
 • pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań wynikających ze Strategii Województwa w zakresie polityki społecznej oraz innych programów wojewódzkich,
 • współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach z zakresu polityki społecznej,
 • organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów prezentujących problemy i osiągnięcia w zakresie pomocy i polityki społecznej,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań,
 • redagowanie i rozpowszechnianie informacji o działalności ROPS w zakresie polityki społecznej (strona internetowa ROPS, Wrota Małopolski),
 • współpraca przy opracowaniu programu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, będącego integralną częścią strategii województwa.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.),
 • inne dokumenty, np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa,
 • miejsce wykonywania pracy: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 30 września 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testów/rozmów kwalifikacyjnych,
 • selekcji merytorycznej – test lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie. 

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)".

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie