Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Nr REF. FK-110-24/18 - Starszy Specjalista ds. usług społecznych w Dziale ds. realizacji projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – składanie ofert do dnia 10 września 2018 r. Data: 2018-08-29 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-24/18

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe,

• doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat

• doświadczenie zawodowe-rodzaj: Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w projektach związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

-znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi,

-umiejętność moderacji spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych,

-gotowość do wystąpień publicznych,

-znajomość zasad realizacji programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,

-znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

-umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania działań mających na celu zapobieganie i minimalizowanie jego wystąpienia

Mile widziane:

-doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów mających na celu opracowanie koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub/i doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych EQUAL lub POKL

-doświadczenie w organizacji i koordynacji merytorycznej innowacyjnej formy wsparcia dla osób zależnych.

Znajomość aktów prawnych:

-ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,

-ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu,

-ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

-ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- znajomość obsługi komputera w zakresie: dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS. Office (w MS Word, MS Excel, MS Power Point)

- pożądane cechy osobowości:

    wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji,

    samodzielność i sprawność organizacyjna,

    rzetelność i dokładność,

    terminowość,

    umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,

    kreatywność.

    nastawienie na pracę zespołową,

    nastawienie na rezultat

    pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

a) Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/rezultatów określonych we wniosku o dofinasowanie dot. innowacji wybranych do udzielenia grantu przy zapewnieniu odpowiedniej liczby użytkowników biorących udział w testowaniu, oraz opracowania i wydania publikacji.

b) Identyfikacja ryzyk w testowanych innowacjach oraz wskazywanie działań zaradczych i usprawniających mających na celu minimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk.

c) Zapewnienie wsparcia doradczego w fazie testowania pomysłów (poszukiwanie i rekomendowanie najlepszych rozwiązań) innowatorom społecznym w zakresie usług na rzecz grupy docelowej.

d) Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.

e) Udział i wsparcie eksperckie w opracowaniu ostatecznej wersji produktów innowacyjnych wybranych do upowszechniania po fazie testowania.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 10 września 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie