Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-4/17: Referent w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wymiarze 1,0 etatu (1 etat - umowa na zastępstwo) – Nr REF. FK-110-4/17 – składanie ofert do dnia 7 lutego 2017 r. Data: 2017-01-27 Nr referencyjny: FK-110-4/17 Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);
 • wykształcenie: średnie;
 • doświadczenie zawodowe: niewymagane.                                                 
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawnych:
 • rozporządzeń Wspólnotowych i Unijnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162),
 • ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • •ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486),
 • ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Zyciem"(Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)
- znajomość:
 • obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel)
 • znajomość środowiska programów M-SRQS Świadczenia Rodzinne, Sygnity lub z zakresu pomocy społecznej (Pomost);
 • języków obcych: dodatkowym atutem będzie znajomość co najmniej jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, norweski, francuski, hiszpański lub włoski;

- mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym;

- pożądane cechy osobowości: odporność na stres, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość, systematyczność,samodzielność w wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

- przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia.

- podejmowanie działań w sprawach:

 • świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.),
 • świadczeń wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.),
 • zasiłków dla opiekunów w rozumieniu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162) oraz
 • jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) ,w szczególności w zakresie:

         - ustalania czy w danych sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz kraju pierwszeństwa,

         -prowadzenia postępowań administracyjnych oraz o ustalenia i dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ww. sprawach w zw. z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,

       - prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z obowiązku wierzyciela w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- bieżące wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych postępowań do bazy danych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego użytkowanego przez ROPS,

- przyjmowanie formularzy z serii E 400, E 001 i SED w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych oraz kompletowanie dokumentacji koniecznej do ich prawidłowego wypełnienia,

- występowanie o udzielenie informacji na formularzach z serii E 400, E 001, SED w sprawach świadczeń rodzinnych w rozumieniu przepisów unijnych.

- współpraca z właściwymi instytucjami zagranicznymi, innymi ROPS-ami, organami właściwymi oraz polską instytucją łącznikową.

- fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, w tym przyjmowanie stron i udzielanie im rzetelnych informacji odnośnie procedur załatwiania spraw.

- archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 zł brutto

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Lea 112;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 7 lutego 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie