Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. kadr w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-7/17 – składanie ofert do dnia 28 lutego 2017 r. Data: 2017-02-16 Nr referencyjny: FK-110-7/17 Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);
 • wykształcenie: średnie.


Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe:

-znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa pracy oraz znajomości przepisów dotyczących pracowników samorządowych, m.in.:

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 poz.902),
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2016, poz. 486).

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
- pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole,
- mile widziana znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz świadczeń z ZUS.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników (umowy o pracę, porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 2. Prowadzenie akt osobowych.
 3. Nadzór nad wykonywaniem wymaganych badań z zakresu medycyny pracy.
 4. Nadzór nad terminowością wymaganych szkoleń BHP i przeciwpożarowych.
 5. Prowadzenie całości dokumentacji dotyczącej umów stażowych, wolontariatu, praktyk.
 6. Prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników ROPS w Krakowie.
 7. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą pracowników.

4.Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.


8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie