Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" – Nr REF. FK-110-36/17 – składanie ofert do dnia 28 sierpnia 2017 r. Data: 2017-08-11 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-36/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w latach: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych, w tym minimum rok doświadczenia w realizacji projektu innowacyjnego z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych lub niepełnosprawnych.
 • doświadczenie zawodowe - rodzaj: wymaga się:

- znajomości problematyki wsparcia na rzecz osób zależnych: starszych i niepełnosprawnych,

- znajomość problematyki polityk społecznych finansowanych z EFS z zakresu pomocy i integracji społecznej,

- doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektu innowacyjnego z zakresu wsparcia na rzecz osób starszych lub niepełnosprawnych,

- znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla tego stanowiska pracy:

- znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi,

- umiejętność moderacji spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych,

- gotowość do wystąpień publicznych,

- znajomość zasad realizacji programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,

- znajomość wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

- umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania działań mających na celu zapobieganie i minimalizowanie jego wystąpienia;

 • znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

 • inne: wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej;

- mile widziana wiedza i doświadczenie w zakresie CSR, współpracy sektora nauki i biznesu, znajomość funkcjonowania sektora pozarządowego;

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakiet MS Office.

- pożądane cechy osobowości: wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji, samodzielność i sprawność organizacyjna,    rzetelność i dokładność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność, nastawienie na pracę zespołową, nastawienie na rezultat, pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

1.    Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/rezultatów określonych we wniosku o dofinasowanie dot. innowacji wybranych do udzielenia grantu przy zapewnieniu odpowiedniej liczby użytkowników biorących udział w testowaniu, oraz opracowania i wydania publikacji.

2.    Aktywne poszukiwanie pomysłów i potencjalnych realizatorów innowacji społecznych (rozwiązania, usługi, produkty) w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

3.    Konsultacja zakresu pomysłów projektów innowacyjnych podczas spotkań indywidualnych i grupowych.

4.    Wsparcie doradcy ds. innowacji w prowadzeniu i aktualizacji bazy danych innowacyjnych pomysłów w zakresie opieki nad osobami zależnymi.

5.    Ocena stopnia wdrażalności wstępnych pomysłów na etapie zgłaszania pomysłów w Fiszkach.

6.    Identyfikacja ryzyk w testowanych innowacjach oraz wskazywanie działań zaradczych i usprawniających mających na celu minimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk.

7.    Udział i wsparcie eksperckie w Spotkaniach przygotowawczych mających na celu opracowanie pomysłu innowacyjnego, zaplanowanie sposobu wdrożenia, poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań wdrożeniowych.

8.    Nadzór nad opracowaniem Specyfikacji innowacji zawierającej szczegółowy opis testowania pomysłu na innowacje przed podpisaniem umowy o grant.

9.    Zapewnienie wsparcia doradczego w fazie testowania pomysłów (poszukiwanie i rekomendowanie najlepszych rozwiązań) innowatorom społecznym w zakresie usług na rzecz grupy docelowej.

10.    Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.

11.    Udział i wsparcie eksperckie w spotkaniach grupy tematycznej ds. innowacji społecznych Regionalnej Platformy Współpracy sieciującej innowatorów, której spotkania będą dotyczyć sprecyzowania kluczowych kierunków, następnie przeglądu innowacji.

12.    Współudział w opracowaniu ostatecznej wersji produktu innowacji wybranych do upowszechniania po fazie testowania.

13.    Nadzór nad opracowaniem publikacji o innowacjach społecznych na rzecz świadczenia usług opiekuńczych osobom zależnym stanowiącej opis ostatecznych wersji produktów wybranych do upowszechnienia innowacji.

14.    Opracowanie analiz i informacji tematycznych.

15.    Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań.

16.    Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
 • selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie