Moduł 4 Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19

Rozstrzygnięto III nabór wniosków o grant w ramach w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W ramach III naboru wpłynęło 12 wniosków – jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę, dwa wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych (jeden wniosek został złożony przed podmiot nieuprawniony, w przypadku drugiego wniosku zakres rzeczowy grantu nie był zgodny z założeniami projektu), 9 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i uzyskało dofinansowanie.

Dofinansowane wnioski dotyczą zakresu B.

Granty w ramach zakresu B są przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę domach pomocy społecznej oraz personelu w związku z COVID-19.

Poniżej została zamieszczona Lista rankingowa Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku. Wszystkie wnioski które uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną są rekomendowane do dofinansowania.

Lista rankingowa w formacie docx

Lista rankingowa w formacie pdf


Rozstrzygnięto nabór II wniosków o grant w ramach w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W ramach naboru II wpłynęło 21 wniosków – jeden wniosek został odrzucony z powodów formalnych (zakres rzeczowy grantu nie jest zgodny z założeniami projektu), 20 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.

Dofinansowane wnioski dotyczą:

- 3 wnioski zakresu A,

- 17 wniosków zakresu B.

Granty w ramach zakresu A są przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony) w związku z COVID-19.

Granty w ramach zakresu B są przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę domach pomocy społecznej oraz personelu w związku z COVID-19.

Poniżej zostały zamieszczone Listy rankingowe, które zawierają Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku. Wszystkie wnioski które uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną są rekomendowane do dofinansowania.

Lista rankingowa zakres A w formacie docx

Lista rankingowa zakres A w formacie pdf

Lista rankingowa zakres B formacie docx

Lista rankingowa zakres B formacie pdf Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza:

NABÓR III WNIOSKÓW O GRANT

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

I. Cel zadania

Celem głównym zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

II. Formuła projektu

Zadanie wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być:

1)     w odniesieniu do zakresu A grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego na prawach powiatu z terenu województwa małopolskiego będąca podmiotem (organem) prowadzącym placówkę opieki całodobowej lub zlecającym jej prowadzenie na swoim terenie;

2)    w odniesieniu do zakresu B grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szczebla gminnego na prawach powiatu lub szczebla gminnego lub podmiot niepubliczny prowadzący placówkę opieki całodobowej (dom pomocy społecznej lub schronisko dla osób w kryzysie bezdomności) zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Możliwe do dofinansowania zadania:

Granty w ramach zakresu A mogą być przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony), w tym m.in. w bursach/internatach/warsztatach terapii zajęciowej/środowiskowych domach samopomocy, poprzez:

1) niezbędny remont/adaptacja/prace dostosowawcze budynków/pomieszczeń przeznaczonych na miejsca ewakuacji/czasowego pobytu;

2) zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w lokalizacji czasowej (m.in. łóżka – optymalnie składane, materace, krzesła, szafy, szafki, naczynia, pościel);

3) zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19 niezbędnego do funkcjonowania miejsca ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. zakup i montaż śluz przed wejściem do budynku, sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie, stojaki na kroplówki, itp.;

4) zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu i mieszkańców niezbędnych do pobytu w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, pokrowce, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.); lub

5) zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu oraz kontaktu on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną.

W każdym przypadku wnioskowania o Grant z zakresu A obligatoryjnym elementem wniosku musi być opracowanie procedur/wytycznych dotyczących funkcjonowania miejsca ewakuacji lub czasowego pobytu w okresie wykorzystania go w celu walki z COVID-19, w tym dotyczących przenoszenia mieszkańców placówek całodobowych w trybie nagłym.

Granty w ramach zakresu B mogą być przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę placówkach opieki całodobowej (z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz personelu w związku z COVID-19.

Zestaw składający się z: laptop 17 cali z osprzętem: kamerka zewnętrzna, dwie pary słuchawek, dodatkowe głośniki zewnętrzne, torba na laptop. Zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany do pracy (w tym zdalnej) personelu placówek. Założenie: jeden zestaw na każde 40 miejsc w placówce.

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

V. Finanse

Wartość alokacji: 2 344 564,93 zł

Granty z zakresu A:

Wartość alokacji: 1 986 124,93 zł

Cross financing – limit wynosi 45% wartości grantu

Środki trwałe – limit wynosi 45% wartości grantu

Informujemy, że wartość dostępnych środków trwałych/inwestycyjnych w ramach alokacji wynosi 146 000 zł.

Uwaga: środki trwałe ponoszone w ramach cross – financingu nie mogą przekroczyć 20% wartości grantu.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 000 zł.

Wnioskodawcy przysługują koszty pośrednie w wysokości stawki ryczałtowej odpowiadającej 5% wydatków kwalifikowanych z zakresu A grantu.

Granty z zakresu B:

Wartość alokacji: 358 440,00 zł, wnioskowano kwota dofinansowania na 1 zestaw wynosi 4120 zł.

Szczegółowe informacje są zawarte w PROCEDURACH REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Harmonogram naboru:

Termin składania wniosków o grant: od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt, xls, xlsx).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z PROCEDURAMI REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu.

VIII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pl dzwoniąc pod nr tel. (+48 12) 422 06 36 w. 39.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie

internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – Moduł 4”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

1. PROCEDURY REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w formacie pdf

2. PROCEDURY REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w formacie docx

3. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej

4. Załącznik nr 1 do Wniosku o grant - Szczegółowy budżet grantu z Zakresu A

5. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatu w formacie docx

6. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatu w formacie pdf


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza:

NABÓR II WNIOSKÓW O GRANT

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

I. Cel zadania

Celem głównym zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

II. Formuła projektu

Zadanie wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być:

1)     w odniesieniu do zakresu A grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego na prawach powiatu z terenu województwa małopolskiego będąca podmiotem (organem) prowadzącym placówkę opieki całodobowej lub zlecającym jej prowadzenie na swoim terenie;

2)    w odniesieniu do zakresu B grantu: jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szczebla gminnego na prawach powiatu lub szczebla gminnego lub podmiot niepubliczny prowadzący placówkę opieki całodobowej (dom pomocy społecznej lub schronisko dla osób w kryzysie bezdomności) zlokalizowaną na terenie województwa małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Możliwe do dofinansowania zadania:

Granty w ramach zakresu A mogą być przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony), w tym m.in. w bursach/internatach/warsztatach terapii zajęciowej/środowiskowych domach samopomocy, poprzez:

1)    niezbędny remont/adaptacja/prace dostosowawcze budynków/pomieszczeń przeznaczonych na miejsca ewakuacji/czasowego pobytu;

2)    zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w lokalizacji czasowej (m.in. łóżka – optymalnie składane, materace, krzesła, szafy, szafki, naczynia, pościel);

3)    zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19 niezbędnego do funkcjonowania miejsca ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. zakup i montaż śluz przed wejściem do budynku, sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie, stojaki na kroplówki, itp.;

4)    zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu i mieszkańców niezbędnych do pobytu w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, pokrowce, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.); lub

5)    zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu oraz kontaktu on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną.

W każdym przypadku wnioskowania o Grant z zakresu A obligatoryjnym elementem wniosku musi być opracowanie procedur/wytycznych dotyczących funkcjonowania miejsca ewakuacji lub czasowego pobytu w okresie wykorzystania go w celu walki z COVID-19, w tym dotyczących przenoszenia mieszkańców placówek całodobowych w trybie nagłym.

Granty w ramach zakresu B mogą być przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę placówkach opieki całodobowej (z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz personelu w związku z COVID-19.

Zestaw składający się z: laptop 17 cali z osprzętem: kamerka zewnętrzna, dwie pary słuchawek, dodatkowe głośniki zewnętrzne, torba na laptop. Zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany do pracy (w tym zdalnej) personelu placówek. Założenie: jeden zestaw na każde 40 miejsc w placówce.

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

V. Finanse

Wartość alokacji: 3 720 918,98 zł

Granty z zakresu A:

Wartość alokacji: 3 205 918,98 zł

Cross financing – limit wynosi 45% wartości grantu

Środki trwałe – limit wynosi 45% wartości grantu

Uwaga: środki trwałe ponoszone w ramach cross – financingu nie mogą przekroczyć 20% wartości grantu

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 000 zł.

Wnioskodawcy przysługują koszty pośrednie w wysokości stawki ryczałtowej odpowiadającej 5% wydatków kwalifikowanych z zakresu A grantu.

Granty z zakresu B:

Wartość alokacji: 515 000 zł, wnioskowano kwota dofinansowania na 1 zestaw wynosi 4120 zł.

Szczegółowe informacje są zawarte w PROCEDURACH REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Harmonogram naboru:

Termin składania wniosków o grant: od dnia 21 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt, xls, xlsx).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z PROCEDURAMI REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu.

VIII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje

Rozstrzygnięto nabór II wniosków o grant w ramach w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W ramach naboru II wpłynęło 21 wniosków – jeden wniosek został odrzucony z powodów formalnych (zakres rzeczowy grantu nie jest zgodny z założeniami projektu), 20 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.

Dofinansowane wnioski dotyczą:

- 3 wnioski zakresu A,

- 17 wniosków zakresu B.

Granty w ramach zakresu A są przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony) w związku z COVID-19.

Granty w ramach zakresu B są przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę domach pomocy społecznej oraz personelu w związku z COVID-19.

Poniżej zostały zamieszczone Listy rankingowe, które zawierają Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku. Wszystkie wnioski które uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną są rekomendowane do dofinansowania.

Lista rankingowa zakres A w formacie docx

Lista rankingowa zakres A w formacie pdf

Lista rankingowa zakres B formacie docx

Lista rankingowa zakres B formacie pdf 

_resized_650x82_ue

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW O GRANT

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020

II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

I. Cel zadania

Celem głównym zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

II. Formuła projektu

Zadanie wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego oraz jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego na prawach powiatu z terenu województwa małopolskiego będąca podmiotem (organem) prowadzącym placówkę opieki całodobowej.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Możliwe do dofinansowania zadania:

Granty w ramach zakresu A mogą być przeznaczone na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej (oraz innych całodobowych placówek funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub miejsc czasowego pobytu mieszkańców placówek opieki całodobowej poza tą placówką (odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w sprzęt i środki ochrony), w tym m.in. w bursach/internatach/warsztatach terapii zajęciowej/środowiskowych domach samopomocy, poprzez:

1)    niezbędny remont/adaptacja/prace dostosowawcze budynków/pomieszczeń przeznaczonych na miejsca ewakuacji/czasowego pobytu;

2)    zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w lokalizacji czasowej (m.in. łóżka – optymalnie składane, materace, krzesła, szafy, szafki, naczynia, pościel);

3)    zakup sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19 niezbędnego do funkcjonowania miejsca ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. zakup i montaż śluz przed wejściem do budynku, sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie, stojaki na kroplówki, itp.;

4)    zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu i mieszkańców niezbędnych do pobytu w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, pokrowce, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.); lub

5)    zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia komunikacji wewnętrznej w miejscu ewakuacji/czasowego pobytu oraz kontaktu on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną.

W każdym przypadku wnioskowania o Grant z zakresu A obligatoryjnym elementem wniosku musi być opracowanie procedur/wytycznych dotyczących funkcjonowania miejsca ewakuacji lub czasowego pobytu w okresie wykorzystania go w celu walki z COVID-19, w tym dotyczących przenoszenia mieszkańców placówek całodobowych w trybie nagłym.

Granty w ramach zakresu B mogą być przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę placówkach opieki całodobowej (z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz personelu w związku z COVID-19 w Polsce.

Zestaw składający się z: laptop 17 cali z osprzętem: kamerka zewnętrzna, dwie pary słuchawek, dodatkowe głośniki zewnętrzne, torba na laptop. Zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany do pracy (w tym zdalnej) personelu placówek. Założenie: jeden zestaw na każde 40 miejsc w placówce.

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

V. Finanse

Wartość alokacji wraz z kosztami pośrednimi: 7 754 181 zł

Granty z zakresu A:

Wartość alokacji: 6 779 220 zł

Cross financing – limit wynosi 45% wartości grantu

Środki trwałe – limit wynosi 45% wartości grantu

Uwaga: środki trwałe ponoszone w ramach cross – financingu nie mogą przekroczyć 20% wartości grantu

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 000 zł.

Wnioskodawcy przysługują koszty pośrednie w wysokości stawki ryczałtowej odpowiadającej 5% wydatków kwalifikowanych z zakresu A grantu.

Granty z zakresu B:

Wartość alokacji: 636 000 zł, wnioskowano kwota dofinansowania na 1 zestaw wynosi 4120 zł.

Szczegółowe informacje są zawarte w PROCEDURACH REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

VI. Harmonogram naboru:

Termin składania wniosków o grant: od dnia 21 sierpnia 2020 r. do dnia 9 września 2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).

VII. Sposób aplikowania:

Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: sami-dzielni@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt, xls, xlsx).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z PROCEDURAMI REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania dofinansowania, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.

Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu.

VIII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: sami-dzielni@rops.krakow.pldzwoniąc pod nr tel. (+48 12) 422 06 36 w. 39, 45.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – Moduł 4” oraz na stronie www.malopolska.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

1. PROCEDURY REALIZACJI ZADANIA GRANTOWEGO „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

2. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej

3. Informacja o odsetku ludności z potwierdzonym COVID-19 w powiatach/miastach na prawach powiatuProjekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków i Gminą Wieprz (od 23.05.2019 r.) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” (od 23.09.2019 r.) oraz Gminą Zakliczyn (od 1.07.2020), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych. Ww standard zostanie opracowany zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

Grupę docelową projektu stanowią jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, których właściwość miejscowa obejmuje województwo małopolskie. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 5 gminnych JST z obszaru województwa małopolskiego, zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-demograficznej, (w których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie obszaru wsparcia projektu), w których pilotażowo wdrożony zostanie standard funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowany w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Planowane efekty realizacji projektu:

W ramach projektu opracowany zostanie 1 model funkcjonowania mieszkań wspomaganych jako formy zdeinstytucjonalizowanej dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w tym minimum dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną oraz osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną.

W okresie testowania możliwa będzie modyfikacja modelu w celu optymalnego dopasowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zmieniających się ram prawnych, umożliwiając jego stosowanie w okresie trwałości. Po zakończeniu pilotażu zostaną opracowane rekomendacje, a przetestowany model będzie upowszechniony wśród jednostek samorządu terytorialnego, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych oraz innych grup odbiorców.

Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 10 175 999,95 zł .

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie