Materiały edukacyjne dla pracowników socjalnych

  • „Motywowanie do zmiany – jak wspierać a nie wyręczać.”

     Zakres tematyczny seminarium:

1. Koncepcja Dialogu Motywującego (założenia, procesy),

2. Kluczowe zasady i metody motywującej pracy z Klientem,

3. Jak odróżnić Dialog Motywujący od manipulacji?,

4. Specyfika procesu zmiany,

5. Motywująca praca z "oporem" na linii klient – specjalista,

6. Formułowanie i realizacja celu oraz planu zmiany,

7. Co robić kiedy klient i specjalista mają inny cel?

Materiały edukacyjne

Rekomendacje z seminarium 

 •    „Specyfika pracy z klientem uzależnionym w kontekście budowania planu wsparcia.”

1.    Podstawowe zagadnienia: używanie szkodliwe, uzależnienie i jego kryteria, mechanizmy choroby.

2.    Jak prowadzić rozmowę z osobą uzależnioną?

3.    Praca własna nad kontaktem z osobą uzależnioną.

4.    Praca z osobą niechętną do zmian z uwzględnieniem mechanizmów uzależnienia utrudniających podjęcie pracy terapeutycznej.

5.    Przykładowe metody pracy z osobą uzależnioną m. in. Redukcja szkód, Metoda doceniania, Interwencja kryzysowa.

6.    Prowadzenie rozmowy z rodziną/osobami znaczącymi dla osoby z problemem uzależnienia.

Materiały edukacyjne

Rekomendacje z seminarium

  • „Trudny klient czy trudności klienta – wykorzystanie w pracy socjalnej metody Dialogu Motywującego”

1.    Koncepcja Dialogu Motywującego (założenia, procesy).

2.    Kluczowe zasady i metody motywującej pracy z Klientem.

3.    Jak odróżnić Dialog Motywujący od manipulacji?

4.    Specyfika procesu zmiany.

5.    Motywująca praca z "oporem" na linii klient - specjalista.

6.    Formułowanie i realizacja celu oraz planu zmiany.

7.    Co robić kiedy klient i specjalista mają inny cel?

Materiały edukacyjne 

Rekomendacje z seminarium 

  • "Klient w procesie zmian – jak skutecznie reagować na jego postawy.”

Zakres tematyczny seminarium:

1.    Celowy charakter budowania relacji w kontekście procesu wywoływania zmiany w sytuacji klienta.

2.    Charakterystyka postaw wobec zmian.

3.    Typowe zachowania uczestnika procesu zmiany, w jego poszczególnych fazach, będące reakcją na samoocenę w zmianach: rozmrożenie – bierność, nieufność, depresja, akceptacja; zmiana – testowanie nowych rozwiązań; zamrożenie – poszukiwanie sensu i internalizacja.

4.    Specyficzne wsparcia klienta przez pracownika socjalnego na każdym etapie zmian.

Materiały edukacyjne 

Rekomendacje z seminarium

  • „Stres i wypalenie zawodowe - jak można radzić sobie z problemami zawodowymi?” 

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE SEMINARIUM:

1.    Zjawisko wypalenia zawodowego – proces i przejawy.

2.    Identyfikacja stresorów w życiu zawodowym.

3.    Praca z trudnym klientem jako czynnik stresogenny.

4.    Cechy osobowości sprzyjające pojawieniu się wypalenia zawodowego.

5.    Bezpośrednie i długofalowe skutki wypalenia zawodowego.

6.    Profilaktyka wypalenia zawodowego.

7.    Budowanie i utrzymanie wysokiej motywacji zawodowej.

8.    Autodiagnoza oraz znalezienie optymalnych dla siebie sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem. Tworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych – warsztaty.

9.    Techniki rozładowujące stres – praca z ciałem, ćwiczenia oddechowe, higiena psychiczna.

Materiały edukacyjne

Rekomendacje z seminarium 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie