Nabór na szkolenia i superwizję

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - SZKOLENIA DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020


ogłasza


DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA
NABÓR NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA:


- Szkolenie nr 1 pn. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze”

- Szkolenie nr 2 pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej” (szkolenie tylko dla POW)

- Szkolenie nr 3 pn. „Jak budować swój autorytet? Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą? (szkolenie dla wychowawców, pedagogów i psychologów)

- Szkolenie nr 4 pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne)
i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”

- Szkolenie nr 5 pn. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”

- Szkolenie nr 6 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia”

- Szkolenie nr 7 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”


oraz


NA SZKOLENIE DWUDNIOWE:

Szkolenie nr 8 pn „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży” (nabór uzupełniający do szkolenia dla placówek wsparcia dziennego)


UWAGA!

Dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno spośród szkoleń nr 1-7 oraz dodatkowo zgłoszenie na szkolenie nr 8 (nabór uzupełniający).

ROPS zastrzega sobie prawo do realizacji szkolenia z danego tematu w sytuacji zakwalifikowania na dane szkolenie przynajmniej 15 osób.


CEL PROJEKTU

zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej


UCZESTNICY SZKOLEŃ

O zakwalifikowanie do udziału w szkoleniach w ramach niniejszego naboru może ubiegać się kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające
z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Liczebność grupy szkoleniowej z danego tematu: max. 20 osób.

Liczba grup szkoleniowych z danego tematu uzależniona będzie od liczby zakwalifikowanych osób na szkolenie.

Wymiar szkolenia: 8 godzin (szkolenia nr 1-7), 16 godzin (szkolenie nr 8).

Planowany termin i miejsce realizacji szkoleń: maj - czerwiec 2018 r., woj. małopolskie.


KRYTERIA REKRUTACJI

Ogólne kryteria rekrutacji wskazane zostały w § 3 i § 4 Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".


Zgodnie z § 4 ust. 16 i 17 Regulaminu ustala się dodatkowo następujące specyficzne kryteria rekrutacji dla niniejszego naboru:

-    Kandydat należy do kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinnych domów dziecka (realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i wykonuje obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem wychowanków (kryterium obligatoryjne „0-1”);

-    Kandydat jest pracownikiem placówki opiekuńczo-wychowawczej (kryterium obligatoryjne „0-1”) – kryterium dotyczy wyłącznie szkolenia nr 2;

-    Kandydat pełni funkcję wychowawcy, pedagoga lub psychologa w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinnym domu dziecka (kryterium obligatoryjne „0-1”) – kryterium dotyczy wyłącznie szkolenia nr 3;

-    Kandydat złożył zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń spośród szkoleń nr 1-7 (kryterium obligatoryjne „0-1”) – kryterium nie dotyczy szkolenia nr 8;

-    Adekwatność szkolenia do wykonywanych obowiązków służbowych (zakresu czynności) / zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji oraz uzasadnienie potrzeby nabycia / podniesienia kompetencji w zakresie tematyki szkolenia, niezbędnych do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska / pełnionej funkcji (kryterium punktowane w skali 0-8 pkt);

-    Kandydat nie uczestniczył w latach 2016-2018 w żadnym szkoleniu o tematyce związanej z zadaniami wykonywanymi w związku z obecnie zajmowanym stanowiskiem / pełnioną funkcją (+ 2 pkt - kryterium nieobligatoryjne - premiujące).


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data
i godzina wpływu do ROPS).

Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc na dane szkolenie, w szczególności
w sytuacji, gdy na szkolenie nie mogą być zakwalifikowane osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Formularze zgłoszeniowe weryfikowane będą pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi z „Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji…” , a także z niniejszej Informacji o naborze.


SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

UWAGA! Osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach/superwizjach w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” są zobowiązane do wypełnienia cz. I-VII Formularza.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres:

szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

Możliwe jest również:

- złożenie Formularza osobiście (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru dokumenty będą przyjmowane do godz. 15:00);

- przesłanie Formularza pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków – z dopiskiem: „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla POW/RDD”;

- przesłanie Formularza faksem na numer: (12) 422 06 36 wew. 44.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru na szkolenia można uzyskać w biurze Projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.

Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenia dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl
w zakładce „Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.


DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulamin naboru i uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej";

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w szkoleniu w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;

3. Materiał pomocniczy do wypełnienia pkt. 16 w cz. V Formularza (Aktualny status społeczny Kandydata) - Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie);

4. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 1 pn. „Metoda dialogu motywującego – praca z nastolatkiem sprawiającym trudności opiekuńczo-wychowawcze”;

5. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 2 pn. „Indywidualna diagnoza potrzeb i możliwości wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej”;

6. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 3 pn. „Jak budować swój autorytet? Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?”;

7. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 4 pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży”;

8. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 5 pn. „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”;

9. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 6 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny z problemem uzależnienia”;

10. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 7 pn. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej”;

11. Ramowy program szkolenia pn. Szkolenie nr 8 pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych oraz aktywne formy wsparcia dzieci i młodzieży”.


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie