Dobre praktyki

Poprzez dobre praktyki chcielibyśmy propagować nie tylko sprawdzone i godne naśladowania pomysły, ale również działania przełamujące dotychczasowe schematy postrzegania kwestii przemocy w rodzinie. Chcielibyśmy popularyzować inicjatywy nastawione na rozwiązanie problemu a także wykazujące duży stopień skuteczności oraz często, choć nie zawsze, nowatorskie i proste.Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykiami nagrodzonymi i wyróżnionymi w małopolskim Konkursie "Przeciw Przemocy"

LAUREACI I WYRÓŻNIENI  W KONKURSIE „PRZECIW PRZEMOCY”

2015 rok

Kategoria – najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda -  Gmina i Miasto Kraków /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

(za działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające w szczególności na szybkim reagowaniu, mającym na celu przerwanie przemocy w rodzinie, niesieniu skutecznej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz mające na celu propagowanie właściwych postaw i reagowania w sytuacji przemocy w rodzinie)._pdf

Wyróżnienie- Gmina Zielonki / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach

(za prowadzone działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem metod atrakcyjnych dla młodych ludzi – m.in. gry zespołowe)_pdf

Wyróżnienie - Gmina i Miasto Tarnów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

(za zakrojoną na szeroką skalę kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie interdyscyplinarnej współpracy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy).

Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda - Powiat limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Limanowej

(za szereg działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duże zaangażowanie w poszukiwanie niestandardowych środków i narzędzi w celu dotarcia do jak największej liczby osób uwikłanych w przemoc, w celu zminimalizowania rozmiarów tego zjawiska i jego skutków)_pdf

2016 rok

Kategoria - najlepsze działania samorządu gminnego:

Nagroda dla Gminy Polanka Wielka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej

( za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji)_pdf

Wyróżnienie dla Gmina Miejska Kraków/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

(za innowacyjne podejście do działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej tj. objęcie wsparciem świadków przemocy)_pdf

Kategoria – najlepsze działania samorządu powiatowego:

Nagroda dla Powiatu limanowskiego/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

(za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie w realizowane działania)_pdf

Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić organizację pozarządową- Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KRAFOS

(za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność)_pdf

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie