Co warto wiedzieć?

 500 plus 

W dniu 4 marca 2016 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami marszałków województw. W jego trakcie omawiano kwestie dotyczące postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w przypadku wnioskodawcy, bądź członka jego rodziny na terenie innego niż Polska kraju UE, EOG lub Szwajcarii.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7748,spotkanie-informacyjne-w-zwiazku-z-programem-rodzina-500-plus.html

Informacje na temat uprawnień do świadczeń rodzinnych, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń socjalnych przysługujących na terenie UE, EOG i Szwajcarii.

EURES – SIEĆ EUROPEJSKICH OFERT PRACY


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie