Wzory dokumentów i oświadczeń - do pobrania

 Druki wniosków: 

1. Wniosek o zasiłek rodzinny

2. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 

3. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 

4. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy 

Druki oświadczeń - podstawowe:

a) oświadczenie o aktywności członka rodziny za granicą

b) oświadczenie o aktywności w Polsce

c) oświadczenie o składzie rodziny

d) oświadczenie art. 233 k.k. 

Druki oświadczeń do zasiłku rodzinnego:

a) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

b) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej 

c) oświadczenie o dochodach - zasady ogólne 

d) oświadczenie o dochodach zagranicznych za cały rok 

e) oświadczenie o dochodzie za pierwszy w pełni przepracowany miesiąc 

f) oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

g) oświadczenie dot. urlopu wychowawczego 

h) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 

Druki oświadczeń do świadczenia pielęgnacyjnego:

a) oświadczenie dot. składki 

b) oświadczenie dot. ubezpieczenia 

c) oświadczenie do św. piel. na dziecko

Druki oświadczeń do zasiłku dla opiekuna:

a)  oświadczenie dot. ubiegania się o opłacanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w razie pobierania ww. zasiłku

b) oświadczenie o uprawnieniu za ten sam okres, za który strona ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

c) oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego

d) oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie