2015-01-08

KONKURS DOTACYJNY W ROKU 2015

W dniu 8 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, (Uchwała nr 7/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8.01.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych).

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych, przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych, rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW.

Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł.

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2014 r. zrealizował zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji 22 zadania w łącznej kwocie 457.000 zł. W 2015 r., do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego nie realizował zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 30 stycznia 2015r. do godz. 12.00:

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert” oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w sekretariacie ROPS ( I piętro, pok. nr 7).

Uchwała Nr 7/15

Regulamin Konkursu

Wzór formularza oferty

Wzór umowy

Wzór formularza sprawozdania


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie