2016-04-01

Pierwsze posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy w 2016 roku

24 marca odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Platformy Współpracy inaugurujące ten rok pracy, podczas którego do grona Rady zostali powołani nowi członkowie.

Posiedzenie otworzyła Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, która przewodniczy pracom Rady. Prelegentka przedstawiła porządek spotkania, jednocześnie poinformowała, iż z powodu zakończenia projektu „Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej”, organizację spotkań Rady przejmuje Dział Polityki Społecznej ROPS Kraków.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Rady wręczyła akty powołania nowym jej członkom - Panu Jackowi Kowalczykowi - Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panu Witoldowi Kramarzowi Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w imieniu którego akt odebrała Pani Katarzyna Kadela Zastępca Dyrektora MOPS Kraków. Nowo powołani członkowie zapewnili o podjęciu współpracy w ramach Rady, w tym promowaniu rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Pani Wioletta Wilimska w imieniu członków Rady przywitała zaproszonych na posiedzenie gości – przedstawicieli Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, na czele z Panią Sylwią Bednarczyk-Mikuli –Zastępcą Dyrektora MCP.

Następnie Pani Sylwia Śmiech - przedstawiciel ROPS Kraków przedstawiła projekt Małopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 r., w tym w szczególności jego cele oraz odpowiadające im zadania. (prezentacja)

W dalszej części spotkania Pani Sylwia Bednarczyk-Mikuli – Zastępca Dyrektora MCP przedstawiła informację nt. aktualnego stanu rozstrzygania konkursu dedykowanego ośrodkom pomocy społecznej oraz powiatowym centrom pomocy rodzinie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja oraz kolejnych konkursach 9.1.2 Aktywna Integracja oraz 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. O najczęściej popełnianych błędach we wnioskach składanych w ramach konkursu ogłoszonego dla JOPS opowiedziała Pani Bogumiła Świadek przedstawiciel MCP.(prezentacja)

Po przedstawionych informacjach przez przedstawicieli MCP Pan J. Kowalczyk wskazał, iż niepokojąco niewielka ilość gmin i powiatów złożyła wnioski do konkursu w Poddziałaniu 9.1.1, należałoby zastanowić się co jest tego przyczyną. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusje nt. ograniczeń wynikających z nałożonych na oferentów koniecznych do osiągnięcia wskaźników.

W ostatniej części posiedzenia Pani Joanna Liszka, kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS Kraków, przedstawiła plany na rok 2016 w zakresie funkcjonowania grup tematycznych działających w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.(prezentacja)


Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie