2018-04-16

Już jutro w ramach projektu MOKES interesująca konferencja na temat lokalnego systemu wsparcia O.N,.

Już jutro w ramach projektu MOKES interesująca konferencja na temat lokalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

W dniach 17-18 kwietnia 2018 r, w Auli św. Szymona, ul. Bernardyńska 2 w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona problematyce współpracy lokalnej na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych z udziałem przedstawicieli małopolskiego środowiska WTZ i ZAZ, reprezentantów instytucji samorządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Proponowane w ciągu ostatnich miesięcy przez stronę rządową zmiany w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz w sektorze ekonomii społecznej, m.in. nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, sytuują podmioty reintegracyjne i przedsiębiorstwa społeczne w roli niezbędnego elementu w procesie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wskazują one na istotną rolę samorządu lokalnego w kształtowaniu i realizacji wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. W tym kontekście niezwykle istotne są działania animujące współpracę sektora ekonomii społecznej i instytucji samorządowych oraz upowszechniające dobre praktyki istniejące w tym zakresie.

Taki właśnie cel przyświeca konferencji pt. „Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w dniach 17-18 kwietnia 2018 r. w Auli św. Szymona, ul. Bernardyńska 2 w Krakowie.

Udział w tym spotkaniu wezmą zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych jak i kadra kierownicza podmiotów ekonomii społecznej, a w charakterze prelegentów wystąpią m.in Pan Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Katarzyna Ołdak-Bułanowska, przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Przemysław Piechocki, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony zostanie promocji dobrych praktyk w zakresie wykorzystania przez JST instrumentów ekonomii społecznej i mechanizmów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych na rzecz wsparcia osób niepełnoprawnych. Drugi dzień wydarzenia dotykać będzie przede wszystkim problematyki współpracy JST, WTZ, ZAZ oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście zachodzących obecnie zmian systemowych.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/konferencja-lokalny-sys/

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie