2018-09-17

Zapraszamy na XVI Wojewódzką Konferencję "Pomoc osobie stosującej przemoc - pomocą dla całej rodziny"

Już po raz szesnasty Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie organizują konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

XVI Małopolskiej Konferencji pn. „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”, odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25, w godzinach 9:00 – 14:30.

Przedmiotem tegorocznych rozważań podczas konferencji będzie praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie, zarówno w kontekście oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, jak psychoterapeutycznych.

Celem konferencji pn.: „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny” będzie zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie działań skierowanych do osób stosujących przemoc, w kontekście tworzenia całościowego wsparcia dla rodzin uwikłanych w problem przemocy, a także pogłębiona refleksja w przedmiotowym obszarze i wymiana doświadczeń.

W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody w IX Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z terenu województwa małopolskiego, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w konferencji wraz z określeniem udziału w wybranym warsztacie przyjmowane będą do dnia 20 września 2018 r., pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew. 21. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Małgorzata Jezioro-Braś.

Program Konferencji 

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie