2019-05-14

Do 5 czerwca można składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach III edycji BO WM

W dniu 14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

(Uchwała nr 766/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).


W ramach konkursu przewiduje się powierzenie wykonywania wieloletnich przedsięwzięć pn.: ,,Bo jak nie MY to kto?” oraz „Aktywność społeczna i kulturowa mieszkańców subregionu sądeckiego” obejmujących następujące działania:

1) propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych;

2) organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin;

3) rozwijanie integracji międzypokoleniowej


Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), przy czym:

1) w 2019 r. środki finansowe do łącznej kwoty 565 310 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć 00/100), w tym:

‒ Zadanie nr 1 - 184 960,00 zł (słownie sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

‒ Zadanie nr 2 - 380 350,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

2) w 2020 r. środki finansowe do łącznej kwoty 234 689 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym:

‒ Zadanie nr 1: 215 040,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy czterdzieści złotych 00/100)

‒ Zadanie nr 2: 19 650,00 zł (słownie dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)


Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 5.06.2019r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.


Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.


Do pobrania:

>>> Uchwała ZWM
>>> Regulamin konkursu
>>> Zasady przetwarzania danych osobowych
>>> Wzór oferty
>>> Umowa
>>> Sprawozdanie z realizacji zadania
>>> Oświadczenie

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie