2020-12-30

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” - znamy listę podmiotów wybranych do dofinansowania w ramach III naboru

Rozstrzygnięto III nabór wniosków o grant w ramach w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

W ramach III naboru wpłynęło 12 wniosków – jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę, dwa wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych (jeden wniosek został złożony przed podmiot nieuprawniony, w przypadku drugiego wniosku zakres rzeczowy grantu nie był zgodny z założeniami projektu), 9 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i uzyskało dofinansowanie.

Dofinansowane wnioski dotyczą zakresu B.

Granty w ramach zakresu B są przeznaczone na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających kontakt on-line mieszkańców/personelu z otoczeniem/rodziną w celu polepszania sytuacji osób przebywających w prowadzonych przez Grantobiorcę domach pomocy społecznej oraz personelu w związku z COVID-19.

Poniżej została zamieszczona Lista rankingowa Wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu wraz z kwotą maksymalnego dofinansowania dla danego wniosku. Wszystkie wnioski które uzyskały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną są rekomendowane do dofinansowania.

Lista rankingowa w formacie docx

Lista rankingowa w formacie pdf

Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie