2008-09-02

Program "Świetlica, Praca, Staż"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości składania wniosków do ministerialnego Programu "Świetlica, Praca, Staż". O dofinansowanie ubiegać się mogą samorządy gminne lub organizacje społeczne, które podejmują działalność o charakterze socjoterapeutycznym w nowej placówce świetlicowej lub klubie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych we współpracy z właściwym powiatowym urzędem pracy w zakresie realizacji programów rynku pracy Jednostkowa kwota dofinansowania dla takiej placówki świetlicowej lub klubu wynosi 12 000 zł. Udokumentowane wnioski o przyznanie dofinansowania w/w kwocie dla poszczególnych gmin lub organizacji społecznych zaopiniuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dlatego prosimy o ich nadsyłanie do dnia 10 września na adres: ROPS, Ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków. Wniosek o dofinansowanie dostępny jest tutaj.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie