2008-10-28

Rekrutacja na studia I i II stopnia dla pracowników socjalnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza nabór na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie uzupełniające) dla pracowników socjalnych jednostek pomocy i integracji społecznej. W związku z realizacją projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przewiduje sfinansowanie studiów I i II stopnia. W przypadku studiów I stopnia (licencjackie), na każde województwo przypadają 52 miejsca, w przypadku studiów II stopnia (magisterskie uzupełniające), jest to 13 miejsc.

Dla pracowników socjalnych z województwa małopolskiego, studia zarówno I jak i II stopnia prowadzić będzie Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to 29-30 listopad 2008 dla studiów I stopnia i 8-9 listopad dla studiów II stopnia.

Ze środków projektu dla w/w limitów miejsc zostaną pokryte następujące koszty:
• Prowadzenia toku specjalizacji,
• Podróży z miejsca zamieszkania studenta do miejsca w którym prowadzone będą zajęcia (do kwoty 100zł/os./zjazd w przypadku studiów I stopnia i 150 zł/os./zjazd w przypadku studiów II stopnia),
• Zakwaterowania (1 nocleg na zjazd) i wyżywienia,
• Opłaty z tytułu egzaminów, z wyjątkiem egzaminów poprawkowych,
• Wydania stosownych zaświadczeń,
• Ubezpieczenia każdego ze studentów w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
• Materiałów dydaktycznych.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do 31.10.2008 do godziny 12:00 mailem na adres kapelinska@rops.krakow.pl lub faksem pod numer telefonu (012) 422 06 36 wew. 44, a następnie pocztą na adres ROPS Kraków, ul. Piastowska 32,
30-070 Kraków z dopiskiem: Rekrutacja na studia.

Karta zgłoszenia na studia licencjackie jest do pobrania tutaj.
Karta zgłoszenia na studia magisterskie uzupełniające jest do pobrania tutaj.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria określone w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593).

W trakcie prowadzonej przez ROPS rekrutacji, będą uwzględniane następujące elementy: liczba osób posiadających wykształcenie wyższe w miejscu pracy, wielkość gminy/powiatu, staż pracy, fakt czy dany pracownik socjalny pracuje w środowisku oraz czy posiada zgodę przełożonego na uczestnictwo w studiach.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskać można pod numerem telefonu
(012) 422 06 36 wew. 21.
Tekst pochodzi z serwisu www.rops.krakow.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie