Załaduj kalendarz

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia dla pracowników placówek wsparcia dziennego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ogłasza NABÓR NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO: 1. „Indywidualna diagnoza uczestnika placówki wsparcia dziennego” 2. „Uzależnienia behawioralne i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży - specyfika, mechanizmy i możliwości wsparcia”. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie. Powyższe szkolenia są realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania są zamieszczone w zakładce Nabór na szkolenia i superwizję
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl