Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej -proj.zakończ. 30.10.2015

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej to projekt informacyjno - badawczy o charakterze systemowym (wchodzący w skład sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego) realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od lipca 2008 r. – do października 2015 r.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


cele projektu:
Celem głównym projektu było podnoszenie efektywności polityki społecznej w regionie poprzez zapewnianie dostępu do informacji, realizowane w ramach trzech płaszczyzn działania (celów szczegółowych):
I.    prowadzenie badań i analiz,
II.    integrowanie dostępnych informacji z obszaru polityki społecznej (bazy danych),
III.    ułatwianie oceny skuteczności rozwiązań wdrażanych w obszarze polityki społecznej (promocja ewaluacji).

wybrane produkty:

• zrealizowano 25 badań tematycznych,
• w ramach działań analityczno - badawczych opracowano dodatkowo 5 modeli usług społecznych,
• uruchomiono i prowadzono 3 bazy danych:
          - „Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów” (współpraca z Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji)
          - „Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych” (współpraca z Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji)
          - „Małopolski Informator Społeczny”,
• promując ewaluację wśród małopolskich kadr instytucji pomocy i integracji społecznej: wydano 5 publikacji; zorganizowano 2 konferencje; zrealizowano trzy cykle szkoleń (21 kursów szkoleniowych, 301 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej objętych wsparciem szkoleniowym), przygotowano platformę internetową dot. ewaluacji,

• opublikowano 16  tytułów publikacji z badań – 5 657 egzemplarzy,
• zorganizowano 13 konferencji upowszechniających informacje - 1 643 uczestników,
• opracowano Program Strategiczny „Włączenie Społeczne”,
• przeprowadzono badanie ewaluacyjne projektu,
• prowadzono serwis internetowy, w tym moduł „media o polityce społecznej”.

wybrane rezultaty:
• pakiet badań i analiz służących sprofilowaniu interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Oś Priorytetowa „Region spójny społecznie”,
• od 15 do 33 tysięcy korzystających rocznie z „Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów” (obszar odpowiedzialności projektu ”Integracja społeczna i równość szans”),
• 28 797 użytkowników „Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych”,
• 81 197 użytkowników „Małopolskiego Informatora Społecznego”,
• 30 561 odwiedzających serwis internetowy projektu,
• korzystanie ze zgromadzonego zaplecza informacyjnego przez jednostki pomocy i integracji społecznej - potwierdziła to ewaluacja projektu,
• inspiracja dla Obserwatoriów Integracji Społecznej w różnych województwach,
• dodatkowi, nieplanowani odbiorcy produktów projektu - od studentów i pracowników naukowych przez podmioty aplikujące o środki z różnych źródeł po osoby z innych regionów, w których nie funkcjonowało zaplecze informacyjne tego typu,
• „dobra praktyka” współpracy publicznych służb zatrudnienia z sektorem pomocy społecznej (Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji),
• tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014” otrzymany w konkursie „Dobre praktyki EFS” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

logotypy


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl