Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko: inspektor ds. kadr i płac - umowa na zastępstwo, FK-110-1-10/13

Data: 2013-03-22 Nr referencyjny: FK-110-1-10/13

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ekonomiczne);
 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku ds kadr i płac (prefereowane w jednostce samorządowej).


Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe:

znajomość:

 • Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
 • Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.267);
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 361);
 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r. Nr 160, poz. 1080 ze zm.);
 • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 592 ze zm.);
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.);
 • akty wykonawcze do powyższych ustaw. 

obsługi komputera (Pakiet MS Office, Internet);

pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność,umiejętność pracy w zespole,kreatywność; odporność na stres.

Uwaga:  Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, test i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Sporzadzanie list wynagrodzeń pracowników ROPS w Krakowie.
 • Prowadzenie rozliczeń oraz uzgodnień z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym wg właściwości.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz deklaracji do PFRON.
 • Przygotowywanie i realizacja procesu naboru na wolne stanowiska pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników ROPS w Krakowie, wymaganej przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi.
 • Sporządzanie i podpisywanie na wniosek pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 •  Kompletowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz właściwego naliczania wynagrodzeń.
 • Sporządzanie dokumentacji o charakterze informacyjnym związanej   z bieżącą realizacją zadań.
 • Współpraca przy przygotowaniu całości dokumentacji dotyczącej umów stażowych, prac interwencyjnych, wolontariatu, praktyk.
 • Współpraca przy bieżącym prowadzeniu spraw związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi, i kontrolnymi pracowników i stażystów.
 • Koordynowanie działań związanych z przestrzeganiem przepisów bhp i przeciwpożarowych w jednostce.
 • Obsługa dobrowolnego ubezpieczenia grupowego dla pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło) oraz kompletowanie dokumentacji związanej z zawartymi umowami.
 • Prowadzenie procedury związanej ze służbą przygotowawczą pracowników.
 • Prowadzenie procedury związanej z oceną okresową pracowników ROPS w Krakowie.
 • Sporządzanie wewnętrznych zarządzeń jednostki w zakresie kadrowo-płacowym.
 • Współpraca z radcą prawnym w zakresie merytorycznego obszaru swojego działania.
 • Zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego.
 • Rzetelne sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności, a także zadań dodatkowych powierzonych przez przełożonego oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia), 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).


Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

praca biurowa,
miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

 • miejsce pracy: ul. Piastowska 32 w Krakowie - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo;
 • w ramach szkolenia wstepnego bhp pracownik jest szczegółowo z warunkami środowiska;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe. 


6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 02.04.2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:
selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej,
selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i /lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)."


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl