Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko: Konsultant ds. realizacji Projektu Systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” NR REF. FK-110-1-21/13– umowa na zastępstwo, w wymiarze pełnego etatu, składanie ofert do dnia 02.10.2013 r.

Data: 2013-09-25 Nr referencyjny: FK-110-1-21/13

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • wykształcenie wyższe, preferowane: praca socjalna,
 • min. 2 lata stażu pracy, preferowane w administracji samorządowej, instytucjach pomocy i integracji społecznej.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych:
o    ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458),
o    ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 174 poz. 1362 ze zm.)
o    ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 poz. 135)
o    ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883),
o    ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907),

 • znajomość zasad realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonych w dokumentach programowych ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu VII,
 • pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętności analityczne,
 • obsługa komputera w zakresie: pakiet MS Office, Internet,
 • znajomość języków obcych: angielski na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość środowiska pomocy i integracji społecznej, w tym instytucji i zadań realizowanych w systemie pomocy społecznej, systemie pieczy zastępczej, służbach zatrudnienia,
 • znajomość przepisów regulujących zasady uczestnictwa oraz zakres specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
 • znajomość przepisów dot. studiów podyplomowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie z zakresu realizacji studiów podyplomowych i specjalizacji,
 • organizacja całości zadań dot. przeprowadzania studiów podyplomowych oraz specjalizacji I I II stopnia w zawodzie pracownik socjalny:

- zbieranie i analizowanie danych oraz przegląd dostępnych dokumentów i publikacji w ramach badania potrzeb edukacyjnych beneficjentów,

- nadzór organizacyjny nad realizacją studiów podyplomowych i specjalizacji,

- utrzymywanie bieżącego kontaktu z wykonawcami studiów podyplomowych i specjalizacji,

- monitorowanie kwestii dotyczących obecności na zajęciach,

- opracowanie i realizacja ewaluacji studiów podyplomowych i specjalizacji,

- prowadzenie dokumentacji w zakresie studiów podyplomowych i specjalizacji,

- współpraca z innymi członkami zespołu Projektu w zakresie opracowywania harmonogramów i tematyki oraz organizacji studiów podyplomowych i specjalizacji.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • inne dokumenty, np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa,
 • miejsce wykonywania pracy: ul. Lea 112, Kraków – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 2 października 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testów/rozmów kwalifikacyjnych,
 • selekcji merytorycznej – test lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)".

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl