Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicz referent/inspektor ds. zamówień publicznych wymiarze 1,0 etatu, umowa na czas zastępstwa – Nr REF. FK-110-1-5/15

Data: 2015-04-03 Nr referencyjny: FK-110-1-5/15

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne

a) formalne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);

• wykształcenie wyższe – wyższe, preferowane: administracja, prawo;

• doświadczenie zawodowe: min. 2 lata doświadczenia w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

b) pozostałe:

• wiedza i umiejętności zawodowe:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – w zakresie niezbędnym do należytej realizacji zadań na stanowisku ds. zamówień publicznych.

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1202 ),

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość: obsługa komputera w zakresie: pakietu MS Office.

• pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne, kreatywność, sprawna organizacja, dokładność, terminowość.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

1) Koordynacja, nadzorowanie, organizowanie i realizacja działań z zakresu zamówień publicznych dla Działów ROPS w szczególności poprzez:

 • prowadzenie bieżącej analizy i monitoringu udzielanych zamówień,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji przetargowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań o udzielaniu zamówień,
 • zamieszczanie lub przekazywanie do publikacji ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych w miejscach przewidzianych przepisami ustawy,
 • współpraca z pracownikami w zakresie prowadzenia korespondencji wewnętrznej związanej z postępowaniem o udzielenie zamówień, w szczególności udostępnienie wzorów dokumentów właściwych dla danego trybu postępowania,
 • uczestnictwo w rozstrzyganiu i przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień,
 • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • weryfikacja prawidłowości udzielanych zamówień poniżej kwoty określonej w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, poniżej której nie jest wymagane stosowanie przedmiotowej ustawy (w szczególności pod kątem zgodności z wewnętrznymi regulacjami jednostki z tego zakresu),
 • bieżące sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań.

2) Aktualizowanie procedury wewnętrznej ROPS w zakresie zamówień publicznych.

4. Wymagane dokumenty:

 •  życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 •  list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •  kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 •  kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 •  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 •  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci  zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 •  inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • propozycja wynagrodzenia: maksymalnie 3000 zł brutto.

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy: ul. Piastowska 32, Kraków;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej: test i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl