Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent/inspektor ds. polityki społecznej – NR. REF. FK-110-1-18/13– 1 etat, składanie ofert do dnia 09 września 2013r.

Data: 2013-08-30 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-1-18/13

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1.    Wymagania niezbędne (formalne):

•    spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;

•    wykształcenie: ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku- uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji oraz mile widziane ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu tematyki przemocy w rodzinie;

•    min. 2 lat staż pracy, w tym min. 1 rok w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2.    Wymagania dodatkowe:

•    znajomość przepisów prawnych:

- Ustawy z dnia 12 marca 2013 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182),

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 nr 180 poz. 1493, ze zm.),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 poz. 135 ze zm.),

•    wiedza zakresie:

- funkcjonowania administracji publicznej,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- w obszarze polityki społecznej;

•     umiejętność planowania i analizy zjawisk społecznych;

•    pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-    Realizacja zadań wynikających ze Strategii Województwa w zakresie polityki społecznej oraz innych programów wojewódzkich,

-    Koordynowanie działań na rzecz rozwoju i wzmacniania wojewódzkiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacja Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz innych programów krajowych w tym zakresie

-    Współpraca z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach z zakresu polityki społecznej, w tym w szczególności w zakresie problematyki przemocy

-    Opracowywanie raportów służących ocenie funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w województwie,

-    Organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów prezentujących problemy i osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej,

-     Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań,

-    Redagowanie i rozpowszechnianie informacji o działalności ROPS w zakresie polityki społecznej (strona internetowa ROPS, Wrota Małopolski)

4.    Wymagane dokumenty:

•    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•    list motywacyjny,

•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•    kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•    kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

•    oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

•    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

•    inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

•    praca biurowa;

•    miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

-    miejsce wykonywania pracy 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32;

-    budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

-    w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

•    narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie

informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7.    Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 09 września 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8.    Nabór składa się z dwóch etapów:

•    selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem spełnienia wymagań formalnych ogłoszenia;

•    selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu

1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl