Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. promocji i informacji w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem” wymiarze 1,0 etatu - umowa na czas określony – NR. REF. FK-110-1-01/14

Data: 2014-01-13 Nr referencyjny: FK-110-1-01/14

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych;

• wykształcenie wyższe - preferowane zarządzanie i marketing;

• doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy na stanowiskach związanych z promocją.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • wiedza i umiejętności zawodowe:

- wiedza z zakresu produkcji poligraficznych, obsługi stron www; znajomość zagadnień z zakresu PR, zasad organizowania imprez typu: event, kampanii reklamowych, kampanii społecznych, informacyjnych. Znajomość dokumentów programowych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w tym Wytycznych dotyczących promocji, znajomość tematyki finansów publicznych, administracji publicznej, a w szczególności samorządu terytorialnego,

- oczekiwania: doświadczenie w realizacji działań promocyjno-informacyjnych projektów finansowanych z funduszy europejskich lub SPPW lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego; znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 • znajomość:

o    obsługi komputera (Pakiet MS Office, programy graficzne typu Adobe InDesign, Adobe Photoshop);

 • znajomość przepisów:
- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.);
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),  

  - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

•    pożądane cechy osobowości: sumienność, łatwość komunikacji, umiejętność wystąpień publicznych, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Zapewnienie zgodności realizowanych działań informacyjno-promocyjnych projektu z wymogami SPPW.
 • Upowszechnianie wśród Beneficjentów projektu, potencjalnych Beneficjentów, interesariuszy oraz szeroko rozumianej opinii publicznej, informacji na temat projektu, w tym na temat udziału środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w realizowanym projekcie.
 • Realizacja „Planu informacji i promocji projektu Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” oraz okresowa jego aktualizacja.
 • Opracowanie harmonogramu działań informacyjno-promocyjnych oraz propozycji form promocji projektu oraz realizacja po ich zatwierdzeniu.
 • Promowanie wśród społeczeństwa efektów i rezultatów projektu, projektów Beneficjentów, „dobrych praktyk” zidentyfikowanych w trakcie realizacji oraz znaczenia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 • Opracowywanie tekstów i materiałów informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących projektu oraz ich upowszechnianie w środkach przekazu oraz podczas konferencji, seminariów i spotkań.
 • Organizacja konferencji, seminarium i spotkań w ramach projektu.
 • Inicjowanie i współpraca z przedstawicielami mediów celem upowszechniania informacji o projekcie.
 • Prowadzenie serwisu internetowego projektu, obsługującego również Instytucje Realizujące dla województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.
 • Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie/zakup materiałów promocyjno–informacyjnych projektu oraz współpraca z osobami realizującymi dane postępowanie.
 • Przygotowanie zasad realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
 • Podniesienie stanu wiedzy wśród Beneficjentów w zakresie stosowania zasad programowych przy realizacji i rozliczaniu projektów.
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją projektów Beneficjentów w zakresie zgodności działań informacyjno–promocyjnych z odnośnymi wytycznymi SPPW.
 • Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu.
 • Opracowanie raportów z realizacji planu działań promocyjnych.
 • Udział w grupach roboczych działających w ramach ROPS w zakresie koordynacji działań promocyjnych na poziomie jednostki.
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowych dotyczących projektu.
 • Udział w kontrolach/wizytach monitoringowych projektów Beneficjentów celem weryfikacji zgodności działań informacyjno – promocyjnych z odnośnymi wytycznymi SPPW.    
 •  Obsługa Komitetu Sterującego.
 • Gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji, w tym danych osobowych.
 • Współpraca przy planowaniu i realizacji budżetu projektu z Działem Finansów i Kadr, w tym księgowym projektu, Kierownikiem Działu ds. Projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem”, konsultantem ds. zamówień publicznych, Instytucją Pośredniczącą.
 •  Współpraca z radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań.
 • Prowadzenie dokumentacji do przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Znajomość przepisów, wytycznych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku tj. znajomość:
         - zasad realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, określonych w dokumentach      programowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku,
         - Projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem”,
         - przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji,
         - znajomość przepisów prawnych obowiązujących w zakresie realizowanych zadań w projekcie,  niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, w szczególności dotyczących prawa autorskiego i  praw pokrewnych oraz finansów publicznych i zasad finansowania SPPW.
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego tj. udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach.
 • Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności, a także zadań dodatkowych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Zastępcę Dyrektora ROPS oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

•    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•    list motywacyjny,

•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•    kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym okresie zatrudnienia),

•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

•    oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy ul. Lea 112, Kraków;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 23 stycznia 2013 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

• selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl