Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent/inspektor ds. realizacji projektu, FK-110-1-3/13

Data: 2013-02-04 Nr referencyjny: FK-110-1-3/13

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • wykształcenie wyższe (preferowane: marketing, public relations, dziennikarstwo);
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku związanym z promocją.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 •  znajomość:
 • wiedza z zakresu produkcji poligraficznych;
  obsługa stron www;
  znajomość zagadnień z zakresu PR;
  zasad organizowania imprez typu: event, kampanii reklamowych, kampanii społecznych, informacyjnych;
  znajomość wytycznych dotyczacych promocji w POKL;
  znajomość zagadnień związanych z polityka i pomocą społeczną;
  ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  ustawy Prawo zamówień publicznych;
  język angielski na poziomie komunikatywnym;
  obsługa komputera w zakresie: pakiet MS Office, programy graficzne typu Adobe InDesign, Adobe Photoshop, PREZI;
 • pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność wystąpień publicznych.

 Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, test i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 Organizacja działań w ramach projektu polegająca na:

 • organizacji kampanii promocyjno – informacyjnych;
 • oznaczaniu Projektu wg. zasad POKL;
 • aktualizacji strony internetowej Projektu,
 • przygotowaniu dokumentacji w zakresie opracowywania i druku materiałów promocyjnych Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych;
 • dystrybucja materiałów promocyjnych Projektu;
 • koordynacja działań w zakresie organizacji konferencji promocyjnych;
 • przygotowaniu materiałów informacyjnych ze spotkań, konferencji realizowanych w ramach projektu;
 • monitorowanie wskaźników Projektu;
 • opracowywanie artykułów prasowych, publikacji dotyczących Projektu.

 4. Wymagane dokumenty:

 •  życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku związanym z promocją (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 •  praca biurowa,
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
  miejsce pracy: ul. Lea 112 w Krakowie - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo;
  w ramach szkolenia wstepnego bhp pracownik jest szczegółowo z warunkami srodowiska.
  narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 7. Miejsce i termin składania dokumentów

 Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14.02.2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 •  selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i /lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.

 Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stroni e internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

 Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm). 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl