Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: st. referent/inspektor ds. wdrażania w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem” FK-110-1-10/14

Data: 2014-03-28 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-1-10/14

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

st. referent/inspektor ds. wdrażania w Dziale ds. projektu „Pomocna Dłoń Pod Bezpiecznym Dachem” w wymiarze 1,0 etatu - umowa na czas określony – NR. REF. FK-110-1-10/14 – składanie ofert do           dnia 07.04.2014r.

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

•    spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych, w tym stanowisk kierowniczych;

•    wykształcenie wyższe – preferowane ekonomia, prawo;

•    Doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy,

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

    wiedza i umiejętności zawodowe:

Znajomość dokumentów programowych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, znajomość tematyki finansów publicznych, administracji publicznej, a w szczególności samorządu terytorialnego;

Oczekiwane: doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych lub szkoleniowych finansowanych z funduszy europejskich lub SPPW lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

•    znajomość przepisów:

    - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

    - ustawa o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),

    - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.          926 ze zm.),

    - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

    - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

•    znajomość:

- znajomość zasad księgowości;

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

- obsługi komputera (Pakiet MS Office);

• pożądane cechy osobowości: sumienność, dyscyplina, łatwość komunikacji, wysokie umiejętności analityczne i interpretacji informacji, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość, umiejętność pracy w zespole 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów oraz propozycji zmian w sytuacji, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba zmian zapisów umownych.
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją dofinansowanych projektów.
 •  Weryfikacja raportów i wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.
 •  Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom.
 •  Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie.
 •  Sporządzanie analiz i sprawozdań rzeczowych dotyczących realizowanych projektów.
 •  Udział w kontrolach na miejscu realizacji projektu.
 • Realizacja działań projektu w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz doposażenia pielęgniarek     pracujących w DPS.
 •  Współpraca z radcą prawnym w ramach przypisanych zadań.
 • Gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, audytów i ewaluacji.
 • Współpraca przy planowaniu i realizacji budżetu projektu z Działem Finansów i Kadr, w tym księgowym projektu, Kierownikiem Działu ds. Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, Instytucją Pośredniczącą, konsultantem ds. zamówień publicznych.
 • Prowadzenie dokumentacji do przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

   4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 •  list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym okresie zatrudnienia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy ul. Lea 112, Kraków;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie

informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 07 kwietnia 2014 roku

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
 • selekcji merytorycznej – test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul.Piastowska 32. (pok 15)

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl