Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: Referent ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-10/17 – składanie ofert do dnia 21 marca 2017 r.

Data: 2017-03-10 Nr referencyjny: FK-110-10/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.),
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: minimum rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny– w zakresie niezbędnym do należytej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,

- ustawy o Dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. w zakresie niezbędnym do należytej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,

- ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 • znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i umiejętności komunikacyjne, kreatywność, sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość.

3. Zakres obowiązków:

 • Realizacja działań dotyczących prawidłowego administrowania budynku.
 • Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia i ochrony majątku ROPS oraz prowadzenie wszystkich zagadnień związanych z jego ubezpieczeniem.
 • Organizacja narad, zebrań oraz spotkań.
 • Wydatkowanie środków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zasadami udzielenia zamówień publicznych w ROPS.
 • Odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości zawartych umów dotyczących funkcjonowania jednostki.
 • Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz odpowiedzi na wnioski komisji Zarządu i Sejmiku.
 • Bieżący monitoring (koordynacja) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Małopolskiego.
 • Współpraca przy prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w ROPS w tym Polityki Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego.
 • Prowadzenie ewidencji posiadanych materiał biurowych i dbanie o ich ciągły dostęp.
 • Obsługa administracyjna Kancelarii, m.in.:

•    przedkładanie Dyrektorowi ROPS korespondencji w celu jej dekretacji,

•    prowadzenie i aktualizacja zbioru niezbędnych informacji adresowych i telefonicznych,

•    prowadzenie kalendarium spotkań Dyrektora ROPS,

•    rejestracja poczty przychodzącej,

•    obsługa centrali telefonicznej.

 • Stosowanie przepisów i zasad określonych w Instrukcji kancelaryjno–archiwalnej.
 • Prowadzenia korespondencji w zakresie przypisanych zadań.
 • Sporządzania bieżących sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
 • Znajomości przepisów i wytycznych niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.
 • Prowadzenia dokumentacji przypisanych zadań, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 • Podnoszenia swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego tj.: udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach.
 • Rzetelnego, sprawnego i terminowego wykonywania swoich obowiązków w tym również zadań dodatkowych powierzonych przez Kierownika Działu oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 21 marca 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl