Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. realizacji projektu "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej", w wymiarze 1,0 etatu (2 etat) – Nr REF. FK-110-30/17 – składanie ofert do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Data: 2017-08-03 Nr referencyjny: FK-110-30/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe w latach: minimum 2 lata doświadczenia;

• doświadczenie zawodowe -rodzaj: Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:

    - opracowywaniem oraz realizacją rozwoju zawodowego pracowników lub

  - wdrażaniem lub realizacją projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków   europejskich lub

   - pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub

   - pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- preferowany kierunek wykształcenia: psychologia, zarządzanie, administracja;

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla danego stanowiska pracy:

 • dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

- wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

-wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 • akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 ze zm.).

 • pozostałe akty prawne:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

 • oczekiwane:

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej;

- doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

- znajomość obsługi komputera w zakresie: bardzo dobra,praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, Prezi;

 • znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;

- pożądane cechy osobowości: łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

3. Zakres obowiązków:

1.    Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie różnych form szkoleniowych realizowanych dla pracowników systemy wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu Województwa Małopolskiego.

2.    Realizacja działań związanych z podniesieniem kompetencji pracowników systemy wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu Województwa Małopolskiego:

a.    Opracowywanie harmonogramów szkoleń i superwizji.

b.    Zbieranie i analizowanie danych oraz przegląd dostępnych dokumentów i publikacji w ramach badania potrzeb edukacyjnych beneficjentów.

c.    Opracowanie diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników, w tym:

    - indywidualnych diagnoz potrzeb szkoleniowych uczestników;

    - narzędzi służących indywidualnej diagnozie merytorycznej potrzeb szkoleniowych uczestników.

d.    Zapewnienie doboru odpowiednich trenerów do prowadzenia szkoleń i superwizji, merytoryczna ocena wykonawców wyłanianych do przeprowadzenia szkoleń i superwizji .

e.    Opracowywanie programów szkoleń w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, uwzględniające w szczególności formy realizacji szkoleń.

f.    Opracowanie merytoryczne części procedur, instrukcji i regulaminów dot. realizacji projektu .

g.    Współpraca z trenerami przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych i dbałość o ich dostosowanie do poziomu zaawansowania grup szkoleniowych.

h.    Opracowywanie i realizacja we współpracy z uczestnikami, w oparciu o indywidualną diagnozę uczestników, indywidualnych ścieżek/planów szkoleniowych, dostosowanych do poziomu zaawansowania i potrzeb uczestników oraz ocena stopnia realizacji celów założonych w ścieżce.

i.    Wsparcie merytoryczne trenerów i uczestników szkoleń.

j.    Opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań w korespondencji do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych i indywidualnych ścieżek szkoleniowych.

k.    Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń, piecza i dbałość o najwyższą jakość i standardy realizowanych szkoleń/superwizji i ich zgodność z celami projektu .

l.    Opracowanie narzędzi weryfikacji merytorycznej wzrostu kompetencji uczestników szkoleń (w tym pre- i posttestów).

m.    Realizacja ewaluacji szkoleń i superwizji.

n.    Konsultacje i doradztwo merytoryczne dla uczestników szkoleń.

o.    Opracowywanie raportów służących merytorycznej ocenie zrealizowanych działań w korespondencji do zdiagnozowanych potrzeb.

p.    Obsługa korespondencji projektu oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych szkoleń i superwizji.

q.    Opracowanie merytorycznych bieżących informacji i dokumentów do uczestników projektu na stronę www .

r.    Przygotowywanie zaświadczeń dla uczestników szkoleń i superwizji potwierdzających ich udział.

s.    Współpraca z innymi członkami zespołu Projektu w zakresie organizacji i realizacji szkoleń i superwizji.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl