Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Inspektor ds. usług społecznych w Dziale ds. projektu "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych" – Nr REF. FK-110-46/17 – składanie ofert do dnia 27 listopada 2017 r.

Data: 2017-11-15 Nr referencyjny: FK-110-46/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);

• wykształcenie: wyższe,

• doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata;

• doświadczenie zawodowe - rodzaj:

- udokumentowane (zakresy czynności, zaświadczenia, itp.) doświadczenie w zakresie organizacji usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych - starszych lub niepełnosprawnych,

- znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

• wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla tego stanowiska pracy:

- znajomość specyfiki pracy z osobami zależnymi,

- umiejętność moderacji spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych,

- gotowość do wystąpień publicznych,

- znajomość zasad realizacji programu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,

- znajomość Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,

- umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania działań mających na celu zapobieganie i minimalizowanie jego wystąpienia;

• znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

• inne: wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej;

mile widziane doświadczenie:

- w realizacji przedsięwzięć lub projektów mających na celu opracowanie koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub/i doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych EQUAL lub POKL;

- doświadczenie w organizacji i koordynacji merytorycznej innowacyjnej formy wsparcia dla osób zależnych.

znajomość obsługi komputera: dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (Word,Excel, Power Point);

preferowany kierunek wykształcenia: polityka społeczna, praca socjalna, socjologia;

pożądane cechy osobowości: wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji, samodzielność i sprawność organizacyjna, rzetelność i dokładność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność, nastawienie na pracę zespołową, nastawienie na rezultat, pro-aktywność w działaniu.

3. Zakres obowiązków:

1.    Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie dot. innowacji wybranych do udzielenia grantu przy zapewnieniu odpowiedniej liczby użytkowników biorących udział w testowaniu, oraz opracowania i wydania publikacji.

2.    Aktywne poszukiwanie pomysłów i potencjalnych realizatorów innowacji społecznych (rozwiązania, usługi, produkty) w obszarze usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

3.    Doradztwo w zakresie usług opiekuńczych i konsultacja zakresu pomysłów projektów innowacyjnych podczas spotkań indywidualnych i grupowych.

4.    Ocena stopnia wdrażalności wstępnych pomysłów na etapie zgłaszania pomysłów w Fiszkach.

5.    Identyfikacja ryzyk w testowanych innowacjach oraz wskazywanie działań zaradczych i usprawniających mających na celu minimalizowanie zidentyfikowanych ryzyk.

6.    Zapewnienie wsparcia doradczego w fazie testowania pomysłów (poszukiwanie i rekomendowanie najlepszych rozwiązań) innowatorom społecznym w zakresie usług na rzecz grupy docelowej.

7.    Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

oświadczenia Kandydata,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl