Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Konsultant ds. badań, analiz i ewaluacji w wymiarze 1,0 etatu (1 etat )

Data: 2017-04-18 Nr referencyjny: FK-110-15/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne formalne:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku Konsultant ds. badań, analiz i ewaluacji:
 • wykształcenie: wyższe, Kierunek: socjologia;
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 2 lata doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i realizacji badań społecznych ilościowych i jakościowych- ewaluacji ex-ante, on-going, ex-post, koordynowaniu procesem ewaluacyjnych, w gromadzeniu danych wszystkimi możliwymi technikami w celu ewaluacji przedsięwzięć.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania niezbędne dodatkowe:

wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla tego stanowiska:

 • wiedza z zakresu projektowania i realizacji badań społecznych ilościowych i jakościowych.
 • wiedza w realizacji projektów unijnych, w tym w zakresie monitoringu i ewaluacji projektów.
 • praktyczna znajomości narzędzi badawczych.
 • bardzo dobre umiejętności w zakresie: analizy danych i wyciągania logicznych wniosków, innowacyjnego myślenia, formułowania założeń i hipotez oraz ich weryfikacji;
 • samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań.
 • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej

znajomość przepisów prawnych:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zasad realizacji PO WER 2014-2020

- obsługa komputera: bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office (w MS Word, MS Excel, MS Power Point);

- znajomość języków obcych: znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 (średniozaawansowany);

- dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu;

- pożądane cechy osobowości:

wysokie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz analityczne i interpretacji informacji,

samodzielność i sprawność organizacyjna,

rzetelność i dokładność,

terminowość,

umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,

kreatywność.

3. Zakres obowiązków:

1. Opracowanie koncepcji i metodologii badania ewaluacyjnego oraz przygotowanie narzędzi badawczych potrzebnych do przeprowadzania ewaluacji testowanych rozwiązań innowacyjnych.

2. Organizacja procesu badawczego.

3. Zbieranie i interpretacja danych wtórnych, zbieranie danych pierwotnych i zarządzanie gromadzonymi danymi.

4. Prawidłowa, terminowa i samodzielna realizacja ciągłej ewaluacji (ex-ante, on-going, ex-post) dla każdej z inkubowanych innowacji społecznej, w tym prowadzenie badań terenowych ilościowych i jakościowych wraz z ich analizą.

5. Tworzenie raportów z ewaluacji zawierających wnioski/rekomendacje służące rozwijaniu realizowanych rozwiązań i podnoszeniu ich skuteczności.

6. Analiza raportów, statystyk i innych opracowań z zakresu realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

7. Wspieranie, współpraca i utrzymywanie relacji z podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu oraz zespołem projektowym.

8. Prezentacja wyników ewaluacji na spotkaniach, seminariach, konferencjach oraz upowszechnianie wyników badań w ramach instytucji i poza nią.

9. Prawidłowe dokumentowanie realizacji projektu w zakresie ewaluacji.

10. Opracowywanie i przekazywanie do kierownika działu okresowych sprawozdań z realizacji projektu w zakresie ewaluacji.

11. Dokonywanie analizy osiąganych wskaźników postępu rzeczowego realizacji projektu w zakresie ewaluacji.

12. Realizację działań zgodnie z wymogami PO WER 2014-2020, przepisami krajowymi i UE, z zawartą umową o dofinansowanie oraz Strategią realizacji projektu, harmonogramem, budżetem projektu.

13. Opracowywanie bieżących badań i analiz wspierających realizację polityki społecznej.

14. Prowadzenie korespondencji i bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań.

15. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów.

16. Dbałość o osiągnięcie wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie realizacji ewaluacji.

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

oświadczenia Kandydata,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 2 maja 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl