Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR. REF. FK-110-15/18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds polityki społecznej w Dziale Polityki Społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-15/18 – składanie ofert do dnia 5 czerwca 2018 r.

Data: 2018-05-22 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-15/18

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny. 

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
• wykształcenie: średnie
• doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok
• doświadczenie zawodowe-rodzaj: -

 Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe:

- preferowany kierunek wykształcenia: socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, pedagogika, psychologia
- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 Pozostałe akty prawne:
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 - znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w obszarze polityki spolecznej, umiejętność planowania i analizy zjawisk społecznych

 - znajomość obsługi komputera w zakresie: MS. Office, Prezi

- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość jezyka angielskiego i jezyka migowego

- pożądane cechy osobowości: Sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

3. Zakres obowiązków:
1). Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych programów strategicznych i wojewódzkich w zakresie polityki społecznej.
2). Współpraca przy realizacji programów wojewódzkich dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, w szczególności poprzez inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań, realizację projektów na rzecz rodzin i instytucji działających na rzecz rodziny.
3). Współorganizowanie konferencji, szkoleń i seminariów dla kadr pomocy społecznej oraz kadr jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego i gminnego prowadzących działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4). Współpraca przy opracowywaniu wniosków w odpowiedzi na konkursy finansowane z funduszy europejskich na realizację projektów w szczególności w obszarze pomocy i integracji społecznej.
5). Współpraca w zakresie realizacji polityki senioralnej Województwa Małopolskiego, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, promowaniu aktywności seniorów (organizacja kampanii, akcji społecznych, plebiscytów), inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania funkcjonowania osób starszych.
6). Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze pomocy społecznej (realizacja rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) w zakresie właściwości jednostki.
7). Współpraca przy opracowywaniu diagnoz wykorzystywanych do planowania i realizacji zadań w zakresie polityki społecznej, w tym opracowywania i realizacji programów rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie wynikającym z właściwości jednostki.
8). Współpraca przy realizacji Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego, w tym:
- pozyskiwanie formularzy od gmin i powiatów oraz ich weryfikacja,
- analiza zgromadzonych danych,
- opracowywanie raportu.
9). Współpraca przy zarządzaniu informacją badawczą w ramach baz danych - Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych, Małopolski Informator Społeczny, Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, polegająca w szczególności na:
- aktualizacji danych podmiotów widniejących w bazie,
- zasilaniu wskaźników danymi statystycznymi,
- identyfikacji dorobku badawczego w obszarze polityki społecznej,
- inicjowaniu prac rozwojowych i promocyjnych.
10). Wykonywanie innych poleceń kierownika działu oraz Dyrektora ROPS nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
•list motywacyjny,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
•oświadczenia Kandydata,
•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:
- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 5 czerwca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl