Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr REF. FK-110-5/18 Inspektor ds. realizacji projektu "KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia i rodzin" w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – składanie ofert do dnia 7 marca 2018 r.

Data: 2018-02-21 Nr referencyjny: Nr REF. FK-110-5/18

 W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: : Inspektor ds. realizacji projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia i rodzin” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, propozycja zatrudnienia została przedstawiona Pani Marzenie Malawskiej zamieszkałej w Medyce. 

Kandydatka wykazała się dobra znajomością przepisów wymaganych w ogłoszeniu o naborze oraz została najwyżej oceniona przez Komisje Rekrutacyjną.

...................................................................................................................................................

Test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

W tym samym dniu odbędą się również rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami.

...................................................................................................................................................... 

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
• wykształcenie: wyższe,
• doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata
• doświadczenie zawodowe-rodzaj:

Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:
- integracją społeczną, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, włączeniem społecznym, aktywizacją zawodową, ochroną zdrowia, w wymiarze minimum 6 miesięcy
lub
- pracy w jednostkach organizacyjnych wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej lub w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej w wymiarze minimum 6 miesięcy

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:
- wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
- wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

 Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pozostałe akty prawne:
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ,
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakietu MS. Office, Prezi.

- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomośc języka angielskiego

- pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

- inne:  znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej; doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Zakres obowiązków:

-Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie w zakresie wypracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych.
-Realizacja działań związanych z opracowaniem, testowaniem i upowszechnieniem standardu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych:

I. Organizacja i udział w opracowaniu modelu kooperacji dla gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, w tym:

1. współudział w przeprowadzeniu diagnozy stanu współpracy międzysektorowej w wybranych gminach i powiatach,
2. współpraca z ekspertami zewnętrznymi, w tym z Zespołem ds. Modelu oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu i wdrażaniu modelu kooperacji
3. organizacja pracy Zespołu ds. Modelu i innych zespołów roboczych
4. organizacja i przygotowanie merytoryczne działań edukacyjno – informacyjnych (szkolenia, konferencje, coaching),
5. organizacja i przygotowanie merytoryczne spotkań Zespołu ds. Modelu, Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz Komitetu Sterującego.

II. Organizacja i realizacja działań związanych z przetestowaniem opracowanego standardu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, w tym:
1.współpraca przy wyłonieniu gmin i powiatów do udziału w opracowaniu i pilotażu modelu kooperacji, zawieranie umów o współpracy i monitorowanie procesu ich realizacji,
2.współpraca w zakresie nawiązywania współpracy i tworzenia sieci kooperacji w jednostkach samorządu terytorialnego wyłonionych do etapu testowania modelu,
3.organizacja i przygotowanie merytoryczne spotkań inicjujących zawiązanie współpracy,
4.współpraca przy wyborze osób / rodzin, diagnozie ich potrzeb oraz określeniu form wsparcia,
5.monitorowanie procesu realizacji umów o współpracy z gminami i powiatami.

III.Organizacja i realizacja działań związanych z podsumowaniem efektów pilotażu oraz opracowaniem rekomendacji, w tym:
1.współudział w pracach analitycznych Zespołu ds. Modelu,
2.organizacja spotkań podsumowujących.

IV.Organizacja i realizacja działań związanych z upowszechnieniem modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, w tym:
1. Organizacja seminariów i konferencji, w tym opracowanie założeń merytorycznych,
2. Zaangażowanie w prace zespołów merytorycznych.

V.Współpraca z radcą prawnym w zakresie analizy rozwiązań modelu w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
•list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
oświadczenia Kandydata,
•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia. 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

- wynagrodzenie: 4 000 zł brutto 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 7 marca 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl