Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NR REF. FK-110-9/18 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu "KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", Dział Polityki Społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-9/18

Data: 2018-04-06 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-9/18

Nabór pozostaje nierozstrzygnięty - brak Kandydatów zainteresowanych ogłoszeniem.


Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1.Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
• wykształcenie: wyższe,
• doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata
• doświadczenie zawodowe-rodzaj:

Udokumentowane doświadczenie w jednostkach pomocy i integracji społecznej – min. 3 lata, w tym w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z integracją społeczną, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, włączeniem społecznym, aktywizacją zawodową, ochroną zdrowia, w wymiarze minimum 6 miesięcy.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:
Dokumenty programowe dotyczące projektów dofinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

- wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

- wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

- wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

- wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pozostałe akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ,

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ,

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

- znajomość obsługi komputera w zakresie: pakietu MS. Office, Prezi.

- znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomośc języka angielskiego

- pożądane cechy osobowości: Łatwość komunikacji, sumienność, systematyczność i terminowość, rzetelność i dokładność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność wystąpień publicznych.

- inne: Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w obszarze polityki społecznej; doświadczenie w realizacji projektów aktywnej integracji, ekonomii społecznej lub usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

3. Zakres obowiązków:

Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości produktów/wskaźników określonych we wniosku
o dofinansowanie w zakresie wypracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych.

Realizacja działań związanych z opracowaniem, testowaniem i upowszechnieniem standardu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych:

I. Organizacja i udział w opracowaniu modelu kooperacji dla gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, w tym:
1.współudział w przeprowadzeniu diagnozy stanu współpracy międzysektorowej w wybranych gminach i powiatach,
2.współpraca z ekspertami zewnętrznymi, w tym z Zespołem ds. Modelu oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu i wdrażaniu modelu kooperacji,
3.organizacja pracy Zespołu ds. Modelu i innych zespołów roboczych,
4.organizacja i przygotowanie merytoryczne działań edukacyjno – informacyjnych (szkolenia, konferencje, coaching),
5.organizacja i przygotowanie merytoryczne spotkań Zespołu ds. Modelu, Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz Komitetu Sterującego.

II.Organizacja i realizacja działań związanych z przetestowaniem opracowanego standardu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, w tym:
1.współpraca przy wyłonieniu gmin i powiatów do udziału w opracowaniu i pilotażu modelu kooperacji, zawieranie umów o współpracy i monitorowanie procesu ich realizacji,
2.współpraca w zakresie nawiązywania współpracy i tworzenia sieci kooperacji w jednostkach samorządu terytorialnego wyłonionych do etapu testowania modelu,
3.organizacja i przygotowanie merytoryczne spotkań inicjujących zawiązanie współpracy,
4.współpraca przy wyborze osób / rodzin, diagnozie ich potrzeb oraz określeniu form wsparcia,
5.monitorowanie procesu realizacji umów o współpracy z gminami i powiatami.

III. Organizacja i realizacja działań związanych z podsumowaniem efektów pilotażu oraz opracowaniem rekomendacji, w tym:
1.współudział w pracach analitycznych Zespołu ds. Modelu,
2.organizacja spotkań podsumowujących.

IV.Organizacja i realizacja działań związanych z upowszechnieniem modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, w tym:
1.organizacja seminariów i konferencji, w tym opracowanie założeń merytorycznych,
2.zaangażowanie w prace zespołów merytorycznych.

V.Współpraca z radcą prawnym w zakresie analizy rozwiązań modelu w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;
- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl