Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat)

Data: 2017-05-02 Nr referencyjny: NR. REF. FK-110-17/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902);

• wykształcenie: średnie;

• doświadczenie zawodowe: niewymagane.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

- preferowany kierunek wykształcenia:pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku - uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji oraz mile widziane ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu metodyki pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi

- mile widziany roczny staż pracy w obszarze pomocy społecznej oraz doświadczenie w przygotowaniu bądź realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej,

- znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.  1202),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.486),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 930),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 575 ze zm.),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

- znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Office , umiejętność przygotowywania prezentacji w Programie Power Point oraz Prezi,

- pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

- umiejętność planowania i analizy zjawisk społecznych

3. Zakres obowiązków:

1. Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych programów strategicznych i wojewódzkich w zakresie polityki społecznej.

2. Współpraca przy realizacji programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, w szczególności poprzez inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizację projektów na rzecz rodzin i instytucji działających na rzecz rodziny, inicjowanie działań profilaktycznych.

3. Współorganizowanie konferencji, szkoleń i seminariów dla kadr pomocy społecznej oraz kadr jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego i gminnego prowadzących działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4. Współpraca przy opracowywaniu wniosków w odpowiedzi na konkursy finansowane z funduszy europejskich na realizację projektów w szczególności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

5. Współpraca w zakresie realizacji polityki senioralnej Województwa Małopolskiego, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, promowaniu aktywności seniorów (organizacja kampanii, akcji społecznych, plebiscytów), inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania funkcjonowania osób starszych.

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze pomocy społecznej (realizacja rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) w zakresie właściwości jednostki.

7. Współpraca przy opracowywaniu diagnoz wykorzystywanych do planowania i realizacji zadań w zakresie polityki społecznej, w tym opracowywania i realizacji programów rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie wynikającym z właściwości jednostki.

8. Współpraca przy przygotowywaniu raportów i analiz pozwalających na monitorowanie efektów podejmowanych działań oraz wdrażanych rozwiązań w celu umożliwienia podejmowania decyzji w zakresie ich modyfikacji dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów pracy.

9. Udzielanie osobom prywatnym i instytucjom współpracującym (w szczególności jednostkom pomocy społecznej a także podmiotom działającym na rzecz rodziny), pełnej i wyczerpującej informacji o realizowanych przez ROPS oraz UMWM działaniach z zakresu polityki społecznej.

10. Współpraca przy corocznym opracowywaniu planu pracy Działu, uwzględniającego działania zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa w części dotyczącej polityki społecznej.

11. Współpraca przy sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizowanych zadań.

12. Współpraca przy redagowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw własnych, propagujących najnowsze i najefektywniejsze rozwiązania w zakresie polityki społecznej.

13. Rozpowszechnianie informacji o swojej działalności m.in. na stronie internetowej ROPS.

14. Podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego tj. udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach.

15. Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16. Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów.

17. Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi w ramach realizacji zadań.

18. Bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących wykonywanych obowiązków i zadań.

19. Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej.

20. Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności oraz zadań dodatkowych powierzonych przez kierownika działu oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

21. Wykonywanie innych poleceń kierownika działu oraz Dyrektora ROPS nie ujętych w niniejszym zakresie czynności.

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,

• list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

oświadczenia Kandydata,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

• inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7.  Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 15 maja 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Jeżeli dokumenty aplikacyjne wysyłane są pocztą, data wpływu dokumentów do ROPS musi mieścić się w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

8.  Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl