Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent ds. polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-12/17 – termin II etapu naboru (selekcja merytoryczna)

Data: 2017-03-24 Nr referencyjny: FK-110-12/17

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

1. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.);
 • wykształcenie: średnie;
 • doświadczenie zawodowe: niewymagane.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowany kierunek wykształcenia: pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku - uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji oraz mile widziane ukończone szkolenia specjalistyczne z zakresu metodyki pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 • mile widziany roczny staż pracy w obszarze pomocy społecznej oraz doświadczenie w przygotowaniu bądź realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz w obszarze polityki społecznej,
 • znajomość przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu,

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 •  znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel), umiejetność przygotowywania prezentacji w Programie Power Point oraz Prezi,
 • pożądane cechy osobowości:

- sprawność organizacyjna,

- dokładność,

-  terminowość,

-komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,

- kreatywność.

3. Zakres obowiązków:

 • Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych programów strategicznych i wojewódzkich w zakresie polityki społecznej.
 • Współpraca przy realizacji programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim, w szczególności poprzez inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizację projektów na rzecz rodzin i instytucji działających na rzecz rodziny, inicjowanie działań profilaktycznych.
 • Współorganizowanie konferencji, szkoleń i seminariów dla kadr pomocy społecznej oraz kadr jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego i gminnego prowadzących działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Współpraca przy opracowywaniu wniosków w odpowiedzi na konkursy finansowane z funduszy europejskich na realizację projektów w szczególności w obszarze pomocy i integracji społecznej.
 • Współpraca w zakresie realizacji polityki senioralnej Województwa Małopolskiego, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, promowaniu aktywności seniorów (organizacja kampanii, akcji społecznych, plebiscytów), inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania funkcjonowania osób starszych.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze pomocy społecznej (realizacja rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) w zakresie właściwości jednostki.
 • Współpraca przy opracowywaniu diagnoz wykorzystywanych do planowania i realizacji zadań w zakresie polityki społecznej, w tym opracowywania i realizacji programów rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie wynikającym z właściwości jednostki.
 • Współpraca przy przygotowywaniu raportów i analiz pozwalających na monitorowanie efektów podejmowanych działań oraz wdrażanych rozwiązań w celu umożliwienia podejmowania decyzji w zakresie ich modyfikacji dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów pracy.
 • Udzielanie osobom prywatnym i instytucjom współpracującym (w szczególności jednostkom pomocy społecznej a także podmiotom działającym na rzecz rodziny), pełnej i wyczerpującej informacji o realizowanych przez ROPS oraz UMWM działaniach z zakresu polityki społecznej.
 • Współpraca przy corocznym opracowywaniu planu pracy Działu, uwzględniającego działania zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa w części dotyczącej polityki społecznej.
 • Współpraca przy sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizowanych zadań.
 • Współpraca przy redagowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw własnych, propagujących najnowsze i najefektywniejsze rozwiązania w zakresie polityki społecznej.
 • Rozpowszechnianie informacji o swojej działalności m.in. na stronie internetowej ROPS.
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego tj. udział w szkoleniach, konferencjach i seminariach.
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów.
 • Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi w ramach realizacji zadań.
 • Bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących wykonywanych obowiązków i zadań.
 • Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej.
 • Rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności oraz zadań dodatkowych powierzonych przez kierownika działu oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;
 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt.2 ogłoszenia.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl