Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy specjalista/Specjalista ds. innowacji w wymiarze 1,0 etatu - NR REF. FK-110-1-30/16 - składanie ofert do dnia 21.06.2016r.

Data: 2016-06-09 Nr referencyjny: NR REF. FK-110-1-30/16

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.);
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: specjalista 4 lata doświadczenia zawodowego, starszy specjalista 5 lat doświadczenia zawodowego.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie zarządzania lub wdrażania innowacji,
 • umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka oraz stosowania działań mających na celu zapobieganie i minimalizowanie jego wystąpienia,
 • umiejętność moderowania spotkań nastawionych na wypracowanie rozwiązań,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej w obszarze polityki społecznej.

znajomość:

 • obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel), umiejętność przygotowywania prezentacji w programie PowerPoint oraz Prezi.
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziane wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania projektami,
 • pożądane cechy osobowości: umiejętność pracy w zespole,umiejętność koordynacji i pracy z grupą,dobra komunikacja (również dla większego audytorium),łatwość nawiązywania relacji, nastawienie na współpracę,samodzielność i proaktywność w działaniu,sprawność organizacyjna.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Zakres obowiązków:

Poszukiwanie potencjalnych grantobiorców, ukierunkowanie i wsparcie w rozwoju nowatorskości pomysłów służących poprawie realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych, opracowanie ostatecznej wersji produktów wybranych innowacji

 • Aktywne poszukiwanie pomysłów i potencjalnych realizatorów innowacji (rozwiązania, usługi, produkty) na rzecz:

    - osób niepełnosprawnych intelektualnie (w szczególnie po zakończeniu edukacji) w zakresie usług opiekuńczych;

    - wymagających usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu zamieszkania, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny;

    - potrzebujących wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim;

    - starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.

 • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych innowacyjnych pomysłów w zakresie opieki nad osobami zależnymi.
 • Na etapie naboru grantobiorców inspirowanie i ukierunkowanie pomysłów wnioskodawców.
 • Udział i wsparcie eksperckie w spotkaniach przygotowawczych mających na celu opracowanie pomysłu innowacyjnego, zaplanowanie sposobu wdrożenia, poszukiwanie najbardziej efektywnych rozwiązań wdrożeniowych.
 • Realizacja oceny formalnej wniosków o przyznanie grantu.
 • Udział w opracowaniu Specyfikacji innowacji zawierającej szczegółowy opis testowania pomysłu na innowacje przed podpisaniem umowy o grant.
 • Świadczenie doradztwa potencjalnym wnioskodawcom o grant i grantobiorcom (poszukiwanie i rekomendowanie najlepszych rozwiązań).
 • Udział i wsparcie eksperckie w opracowaniu ostatecznej wersji produktu po fazie testowania.Udział i wsparcie eksperckie w wizytach monitoringowych na etapie testowania pomysłów innowacyjnych, analiza ryzyka, rekomendowanie działań zaradczych i korygujących.
 • Udział w spotkaniach Regionalnej Platformy Współpracy podczas których będzie następował przegląd innowacji.
 • Współudział w opracowaniu publikacji o innowacjach społecznych na rzecz świadczenia usług opiekuńczych osobom zależnym stanowiącej opis ostatecznych wersji produktów wybranych do upowszechnienia innowacji.
 • Współpraca z koordynatorem merytorycznym, specjalistą ds. ewaluacji oraz pozostałymi pracownikami projektu.
 • Opracowanie analiz i informacji tematycznych.
 • Opracowywanie raportów służących ocenie funkcjonowania podejmowanych działań oraz wdrażanych rozwiązań.
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań.
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4.Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenia Kandydata,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, są:

1) Certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

4) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

• praca biurowa;

• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

- miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul. Piastowska 32;

- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

- w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

• narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów listownie lub osobiście na Dzienniku podawczym w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (parter), w terminie do dnia 21 czerwca 2016 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalna),

• selekcji merytorycznej:

- test kwalifikacyjny - w przypadku, gdy w wyniku selekcji formalnej zostanie zakwalifikowanych co najmniej 5 kandydatów,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

Do I-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. testu kwalifikacyjnego w zakresie przepisów, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia o naborze.

Do II-ego etapu selekcji merytorycznej, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 kandydatów spełniających wymagania niezbędne, którzy uzyskali największą ilość punktów w teście kwalifikacyjnym.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl