Załaduj kalendarz

PRACA W ROPS

Ogłoszenia/Wyniki

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds polityki społecznej w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-11/19 – składanie ofert do dnia 3 czerwca 2019 r.

Data: 2019-05-21 Nr referencyjny: FK-110-11/19

Nabór na wolne stanowisko jest otwarty i konkurencyjny.

 1.Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: średnie

• doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok

• doświadczenie zawodowe-rodzaj: -

 Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

  2. Wymagania dodatkowe:

 - preferowany kierunek wykształcenia: socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, pedagogika, psychologia

 - wiedza i umiejętności zawodowe niezbędne dla stanowiska:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 Akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej

 Pozostałe akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 - znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w obszarze polityki społecznej, umiejętność planowania i analizy zjawisk społecznych

 - znajomość obsługi komputera w zakresie: MS. Office, Prezi

 - znajomość języków obcych: mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego i języka migowego

 - pożądane cechy osobowości:

Sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

 3. Zakres obowiązków:

1.Realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa oraz innych programów strategicznych

i wojewódzkich w zakresie polityki społecznej.

2.Współpraca przy realizacji programów wojewódzkich dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie małopolskim,

w szczególności poprzez inicjowanie i promowanie nowych rozwiązań, realizację projektów na rzecz rodzin i instytucji działających na rzecz rodziny.

3.Współorganizowanie konferencji, szkoleń i seminariów dla kadr pomocy społecznej oraz kadr jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego i gminnego prowadzących działania na rzecz wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej oraz realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

4.Współpraca przy opracowywaniu wniosków

w odpowiedzi na konkursy finansowane z funduszy europejskich na realizację projektów w szczególności

w obszarze pomocy i integracji społecznej.

5.Współpraca w zakresie realizacji polityki senioralnej Województwa Małopolskiego, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, promowaniu aktywności seniorów (organizacja kampanii, akcji społecznych, plebiscytów), inicjowanie

i promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania funkcjonowania osób starszych.

6.Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

w szczególności poprzez organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze pomocy społecznej (realizacja rocznego Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi) w zakresie właściwości jednostki.

7.Współpraca przy opracowywaniu diagnoz wykorzystywanych do planowania i realizacji zadań

w zakresie polityki społecznej, w tym opracowywania

i realizacji programów rozwiązywania problemów społecznych, w zakresie wynikającym z właściwości jednostki.

8.Współpraca przy realizacji Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego, w tym:

- pozyskiwanie formularzy od gmin i powiatów oraz ich weryfikacja,

- analiza zgromadzonych danych,

- opracowywanie raportu.

9.Współpraca przy zarządzaniu informacją badawczą

w ramach baz danych - Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych, Małopolski Informator Społeczny, Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, polegająca w szczególności na:

- aktualizacji danych podmiotów widniejących w bazie,

- zasilaniu wskaźników danymi statystycznymi,

- identyfikacji dorobku badawczego w obszarze polityki społecznej,

- inicjowaniu prac rozwojowych i promocyjnych.

10. Wykonywanie innych poleceń kierownika działu oraz Dyrektora ROPS nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków.

4. Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy,

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

 5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

 • praca biurowa;

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne:

 - miejsce wykonywania pracy - Kraków, ul.Piastowska 32;

 - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo;

 - w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska;

 - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

  6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 7. Miejsce i termin składania dokumentów:

 Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 8. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

 • selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.

 O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15).

 Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl