Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-1/15) Data: 2015-01-09 Nr referencyjny: KZP-271-1-1/15

Informuję, że w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w poniżej załączonym pliku.

                                                                                                   Kraków, 13.01.2015 r.

Informuję, że w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w poniżej załączonym pliku.

                                                                                                   Kraków, 15.01.2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 5722 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie podzielone jest na trzy części, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.2. - 3.4. Części I SIWZ. 2. Część I zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, zwanych dalej materiałami promocyjnymi, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ (Formularz cenowy). 3. Część II zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1b do Części I SIWZ (Formularz cenowy). 4. Część III zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1c do Części I SIWZ (Formularz cenowy)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawy materiałów promocyjnych) o wartości: 1) w odniesieniu do części I zamówienia - min. 10 000 zł brutto każda; 2) w odniesieniu do części II zamówienia min. 5 000 zł brutto każda; 3) w odniesieniu do części III zamówienia - min. 1 500 zł brutto każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1A-1C do Części I SIWZ. Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie formularze ofertowe w ilości i rodzaju odpowiednim do ilości i rodzaju części zamówienia, na które składa ofertę, tj. odrębny formularz ofertowy na każdą z części zamówienia, na które składa ofertę: - część I zamówienia - formularz ofertowy wg załącznika 1A, - część II zamówienia - formularz ofertowy wg załącznika 1B, - część III zamówienia - formularz ofertowy wg załącznika 1C. 2. Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1a-1c do Część I SIWZ, Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie formularze cenowe w ilości i rodzaju odpowiednim do ilości i rodzaju części zamówienia, na które składa ofertę, tj. odrębny formularz cenowy na każdą z części zamówienia, na które składa ofertę: - część I zamówienia - formularz cenowy wg załącznika 1a, - część II zamówienia - formularz cenowy wg załącznika 1b, - część III zamówienia - formularz cenowy wg załącznika 1c. 3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 84
 • 2 - Okres gwarancji - 16

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ; 4) zmiany końcowego terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie, spowodowane przyczynami obiektywnymi).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2015 godzina 10:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w zakresie części III jest realizowane w ramach prowadzonego przez Zamawiającego Projektu: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia przez ww. projekt..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, zwanych dalej materiałami promocyjnymi, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ (Formularz cenowy)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 84
  • 2. Okres gwarancji - 16

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1b do Części I SIWZ (Formularz cenowy)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 84
  • 2. Okres gwarancji - 16

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1c do Części I SIWZ (Formularz cenowy)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 84
  • 2. Okres gwarancji - 16
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl