Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-12/15) Data: 2015-04-28 Nr referencyjny: KZP-271-1-12/15 Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w plikach załączonych poniżej.

Kraków, 29 kwietnia 2015 r.

Kraków: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1
Numer ogłoszenia: 98010 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, których wykaz zawierający wskazanie typu sprzętu jakim dysponuje Zamawiający, rodzaju sprzętu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta oraz orientacyjną ilość zamawianych sztuk stanowi załącznik nr 4 do Części I SIWZ (Wykaz materiałów eksploatacyjnych - formularz cenowy.). Fabrycznie nowe materiały to materiały, które zostały wykonane z elementów nowych lub pełnowartościowych komponentów pochodzących z odzysku (elementy te nie mogą posiadać śladów używania i uszkodzeń - m.in. nieszczelności, mikropęknięć itp.), nieregenerowane, oraz spełniające wymagania określone w pkt 2.1.; 1.2. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych względem wskazanych w załączniku nr 4 do Części I SIWZ. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał w pełni kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach (w szczególności wydajność i jakość wydruku) takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia. 1.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w trakcie trwania umowy w szczególności, że jakość, wydajność, niezawodność dostarczonych materiałów niekorzystnie odbiega od parametrów materiału oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał wymienić na nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady (przesłanego faksem lub mailowo). 2. Wymagania w zakresie dostawy fabrycznie nowych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek: 2.1. W odniesieniu do wymogów technicznych, Zamawiający wymaga, aby: - materiały nie powodowały uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane, - materiały nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, - materiały nie ograniczały pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tonerem, oraz nie powodował pojawiania się żadnych negatywnych komunikatów, - materiały posiadały na opakowaniu zewnętrznym: nazwę producenta, indywidualny symbol/kod oraz typ materiału eksploatacyjnego, a także wykaz wszystkich urządzeń, do których dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, oznaczenie terminu ważności lub datę produkcji z okresem ważności; termin ważności dostarczonych materiałów nie może być krótszy niż okres udzielonej na nie gwarancji (minimum 12 miesięcznej) licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, Okres gwarancji należy wskazać w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Części I SIWZ, - materiał był zapakowany przez producenta hermetycznie w szczelnej folii, - zaproponowane materiały równoważne muszą spełniać normy wydajności ISO/IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych oraz muszą być wytwarzane zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2008 oraz ISO 14001 - lub równoważnymi, a także nie mogą naruszać praw własności intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 2.2. W odniesieniu do Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby: - dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami w każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Części I SIWZ), - Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczane materiały eksploatacyjne; za dzień rozpoczęcia biegu terminu gwarancji uznaje się dzień dostarczenia materiału do Zamawiającego, co następnie zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru towaru. Termin gwarancji zostanie wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Termin gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy, - w przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zagwarantował nieodpłatną wymianę na produkt wolny od wad, na zasadach określonych w pkt. 1.3., - Wykonawca zagwarantował naprawę na własny koszt w autoryzowanym serwisie producenta uszkodzonych urządzeń Zamawiającego lub pokrył koszty takiej naprawy, jeśli uszkodzenia te będą spowodowane zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. O przyczynie uszkodzenia stanowiła będzie pisemna opinia wydana przez autoryzowany serwis urządzenia. W przypadku, gdy wydanie takiej opinii będzie odpłatne, koszt jej wydania każdorazowo ponosić będzie Wykonawca, - w przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, spowodowany ww. przyczynami przekroczy 2 dni robocze od momentu stwierdzenia przyczyn awarii, Wykonawca będzie zobowiązany, najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego, do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy zamiennego urządzenia - o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, wraz ze sprawnymi materiałami eksploatacyjnymi. O stwierdzeniu przyczyn uszkodzenia i planowanym terminie naprawy urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (faksem lub mailowo), - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport każdorazowej dostawy wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynkach Zamawiającego (zlokalizowanych pod adresami: Kraków - ul. Piastowska 32, ul. Lea 112, ul. Kunickiego 5; Oświęcim - ul. Śniadeckiego 21/28; Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 52; Tarnów - al. Solidarności 5-9). - Wykonawca dostarczał towar partiami; dostawy będą nieregularne i bez wcześniej ustalonego harmonogramu dostaw, w ilościach nierównomiernych dla poszczególnych okresów, z zastrzeżeniem, iż do placówek w Oświęcimiu, Nowym Sączu i Tarnowie nie częściej niż raz na dwa miesiące, - Dostawy były realizowane na podstawie częściowych zamówień, wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy droga faksową lub pocztą elektroniczną, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia złożenia zamówienia, - Dostawy i zamówienia odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00, - Wykonawca zagwarantował, iż stosowanie zaoferowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych urządzenia, w którym zostanie zastosowane, - Wykonawca odbierał w celu utylizacji pojemniki po dostarczonych, a zużytych materiałach eksploatacyjnych - do końca 2016 roku, z każdej z lokalizacji, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego (przesłanego faksem lub mailowo)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.43.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Części I SIWZ. 4) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5) Oświadczenie Wykonawcy lub producenta, że oferowane materiały równoważne: a) spełniają normy wydajności ISO/IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych oraz są wytwarzane zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2008 oraz ISO 14001 - lub równoważnymi, b) spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności w pkt 3, c) nie naruszają praw własności intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych - jeżeli dotyczy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Części I SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Okres gwarancji na materiały eksploatacyjne - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli polega na: 1) zmianie adresu dostawy wskazanego w § 4 ust. 12 umowy w obrębie poszczególnych miast wskazanych w tym przepisie, w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego, 2) zmianie stawki podatku od towarów i usług, w przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpią jej zmiany, wówczas kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwoty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług, 3) zmianie jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 4) zmianie istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 5) zmianie oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ, 6) zmianie końcowego terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie, spowodowane przyczynami obiektywnymi).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2015 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej; Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I. 2) W pkt. II.2 powinno być: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, jednak nie później do dnia 11 grudnia 2015 roku, lub do czasu wyczerpania ilości towaru objętego umową.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl