Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-13/14) Data: 2014-04-15 Nr referencyjny: KZP-271-1-13/14

Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, praktycznych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz zagadnień związanych z budowaniem sieci współpracy lokalnej - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, przetarg nr 1.
Numer ogłoszenia: 128606 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, praktycznych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz zagadnień związanych z budowaniem sieci współpracy lokalnej - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, przetarg nr 1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje: 1.1. przeprowadzenie szkoleń z zakresu: 1.1.1 podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społecznego, wymienionych w pkt. 2.1. - 2.2., dla osób fizycznych oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - planujących założenie spółdzielni socjalnej 1.1.2 praktycznych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, wymienionych w pkt. 2.3., dla przedstawicieli funkcjonujących spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, oraz 1.1.3 zagadnień związanych z budowaniem sieci współpracy lokalnej, wymienionych w pkt. 2.4. - 2.6., dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, lokalnych grup działania, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy, dla wskazanych grup uczestników rekrutowanych przez Zamawiającego, na warunkach określonych w pkt. 3.3.1. Części I SIWZ, 1.2 opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz ich wydrukowanie/powielenie w liczbie odpowiadającej ilości uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu - na warunkach określonych w pkt. 3.3.2. Części I SIWZ, 1.3 zapewnienie sal szkoleniowych - na warunkach wskazanych w pkt. 3.3.3. Części I SIWZ, 1.4 zapewnienie w trakcie szkoleń cateringu - na warunkach wskazanych w pkt. 3.3.4. Części I SIWZ, 1.5 organizacja oraz świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego dotyczących budowania sieci współpracy lokalnej - skierowanych do podmiotów Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy, dla uczestników rekrutowanych przez Zamawiającego, na warunkach określonych w pkt. 3.3.5. Części I SIWZ. 2. Zakres tematyczny szkoleń, ilość grup szkoleniowych, ilość godzin szkoleniowych, orientacyjne terminy szkoleń: 2.1 Szkolenie nr 1: Pozyskiwanie środków finansowych na działalność PES w szczególności przedsiębiorstwa społecznego Wykonawca przeszkoli maksymalnie 1 grupę szkoleniową do 20 osób, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie: październik 2014 r. 2.2 Szkolenie nr 2: Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnych) Wykonawca przeszkoli maksymalnie 2 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 16 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia dla poszczególnych grup będą przeprowadzone w następujących terminach: grupa I - czerwiec 2014 r., grupa II - listopad 2014 r. 2.3 Szkolenie nr 3: Umiejętności menedżerskie, zarządzanie zespołem - narzędzia wspomagające funkcjonowanie spółdzielni jako podmiotu na konkurencyjnym rynku Wykonawca przeszkoli maksymalnie 2 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 16 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia dla poszczególnych grup będą przeprowadzone w następujących terminach: grupa I - październik 2014 r., grupa II - styczeń 2015 r. 2.4 Szkolenie nr 4: Wykorzystanie inicjatyw ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym w oparciu o współpracę międzysektorową Wykonawca przeszkoli maksymalnie 2 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 16 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia dla poszczególnych grup będą przeprowadzone w następujących terminach: grupa I - wrzesień 2014 r., grupa II - luty 2015 r. 2.5 Szkolenie nr 5: Zasady kreowania produktu lokalnego i marketingu terytorialnego Wykonawca przeszkoli maksymalnie 2 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 16 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia dla poszczególnych grup będą przeprowadzone w następujących terminach: grupa I - lipiec 2014 r., grupa II - marzec 2015 r. 2.6 Szkolenie nr 6: Model tworzenia miejscowości tematycznych Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową do 20 osób, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie: wrzesień 2014 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8, 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń (wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej oraz cateringu dla uczestników szkolenia) dla co najmniej 15 osób każde, o dowolnej tematyce, przy czym: - szkolenia realizowane na zamówienie podmiotu zewnętrznego będą traktowane równorzędnie ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektów własnych Wykonawcy finansowanych ze środków publicznych, - szkolenia o tej samej nazwie wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował salą szkoleniową na terenie Krakowa spełniającą wymogi określone w pkt. 3.3.3.1. Części I SIWZ, czyli salę szkoleniową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, o powierzchni co najmniej 50 m2, pozbawioną przedmiotów nie związanych ze szkoleniem, z dostępem do światła dziennego oraz możliwością zasłonięcia okien, wyposażoną w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, sprzęt do przeprowadzenia szkoleń: nagłośnienie, rzutnik multimedialny oraz ekran do wyświetlania multimediów, 2 flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, bezprzewodowy dostęp do internetu, z ilością miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników danego szkolenia (20 osób), z możliwością ułożenia miejsc siedzących w układzie szkolnym oraz w formie podkowy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował: 1) odpowiednim personelem, tj.: a) w odniesieniu dokażdego ze szkoleń wymienionych w pkt. 3.2.1.-3.2.6. Części I SIWZ - co najmniej jedną osobą (trenerem), który posiada wyższe wykształcenie, oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 3 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) danemu szkoleniu, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu objętemu daną częścią zamówienia, jeżeli szkolenie to obejmowało co najmniej wszystkie elementy wymienione w pozycji Kluczowe elementy szkolenia odpowiedniej tabeli w Części III SIWZ), - szkolenia wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń; b) co najmniej jednym doradcą, który posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa z zakresu, o którym mowa w pkt. 3.1.5. Części I SIWZ w postaci przeprowadzonych min. 30 godz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5. odpowiednie oświadczenia: a)jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz pkt 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz pkt 10- 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia składa odpowiednio: - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10-11 ustawy; zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5. lit b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie ,w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione jak w pkt 5. lit b) odpowiednio nie wcześniej niż 6 albo 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) polega na zmianie trenera lub doradcy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca oraz dany trener lub doradca nie mieli wpływu (np. choroba trenera/doradcy); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany osoby, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy; 2) polega na zmianie sali szkoleniowej, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca nie miał wpływu; w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany sali albo obiektu i szali szkoleniowej, wykazując jednocześnie, że sala albo obiekt i sala, w której ma zostać zorganizowane szkolenie spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w§ 1 ust. 1 pkt 3) umowy; 3) polega na zmianie końcowego terminu realizacji danej usługi szkoleniowej lub końcowego terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 4) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług; 5) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 6) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej. Termin wykonania zamówienia: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, lecz nie wcześniej niż od 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych usług szkoleniowych zostaną wskazane przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Szczegółowe terminy wykonywania usługi doradztwa będą ustalane na bieżąco przez Wykonawcę w porozumieniu z uczestnikami..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl