Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-14/14) Data: 2014-04-04 Nr referencyjny: KZP-271-1-14/14

Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1
Numer ogłoszenia: 115796 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Część I zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie szkolenia Drama jako metoda wychowawcza w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla 1 grupy szkoleniowej do 12 osób, w wymiarze 32 godziny szkoleniowe. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie: kwiecień - grudzień 2014 r. - opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej - na warunkach określonych w pkt. 3. 2., 1.2. Część II zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie szkolenia Wdrożenie metody mediacji rówieśniczych do pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - dla 1 grupy szkoleniowej do 24 osób, w wymiarze 40 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie: kwiecień - grudzień 2014 r. - opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej - na warunkach określonych w pkt. 3.2., 1.3. Część III zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie szkolenia Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności - dla 2 grup szkoleniowych do 12 osób w każdej grupie, w wymiarze 40 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 80 godzin szkoleniowych). Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach: kwiecień - grudzień 2014 r. - opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej - na warunkach określonych w pkt. 3.2., 2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z informacją umieszczoną w Części III SIWZ, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wymagania w zakresie zorganizowania szkoleń (dotyczy wszystkich części zamówienia): 3.1. Szkolenia - Zamawiający wymaga, aby: - Wykonawca zapewnił trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, określonych w pkt. 8.2.3. Części I SIWZ, - Wykonawca wyraził zgodę oraz zagwarantował pisemną zgodę trenera/trenerów na nagrywanie szkolenia za pomocą dyktafonu, - szkolenia odbywały się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w przedziale godzin od 9.00 do 20.00, - Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie wśród uczestników ankiet dotyczących szkolenia i jego organizacji, a także zebranie podpisów uczestników na listach obecności, listach potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych itp., - Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub jego przedstawiciela, nie przedstawiał uczestnikom własnych ankiet, list, itp. 3.2. Materiały szkoleniowe - Zamawiający wymaga, aby: - przekazane materiały szkoleniowe opatrzone były logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, - strona tytułowa materiałów szkoleniowych była zgodna ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, w szczególności nie zawierała logo Wykonawcy lub informacji o Wykonawcy, - Wykonawca zamieszczał swoje logo/informacje o Wykonawcy wyłącznie na ostatniej stronie materiałów szkoleniowych, - Wykonawca przygotował oraz przekazał Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, drogą mailową, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu. - Zamawiający we własnym zakresie powieli materiały dla uczestników szkolenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. dla każdej części zamówienia co najmniej jedną osobą (trenerem), który posiada: 1) wyższe wykształcenie oraz niezbędne kwalifikacje, przy czym: a) w odniesieniu do części I zamówienia wymagane są: - ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku psychologia lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja oraz - ukończone szkolenia specjalistyczne w zakresie wykorzystania dramy, w wymiarze min. 150 godzin szkoleniowych; b) w odniesieniu do części II zamówienia wymagane są: - ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku psychologia lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja oraz - ukończone szkolenia z zakresu mediacji w wymiarze min. 80 godzin szkoleniowych oraz - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów dla młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wymiarze min. 80 godzin szkoleniowych; c) w odniesieniu do części III zamówienia wymagane są: - ukończone studia wyższe na kierunku prawo lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub praca socjalna lub psychologia lub socjologia lub polityka społeczna lub nauki o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku psychologia lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub resocjalizacja; oraz - ukończone specjalistyczne szkolenia (min. 40 godzin szkoleniowych) z zakresu budowania relacji rodzic - dziecko (wyrażanie uczuć, aktywne słuchanie, modelowanie zachowań dziecka, wyrażanie oczekiwań, stawianie granic), wspierania procesu budowania relacji między dziećmi; rozwiązywania problemów związanych z okresem dorastania lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. oraz - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych, w wymiarze min. 80 godzin szkoleniowych; 2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce odpowiadającej wskazanej w Części III SIWZ tematyce szkolenia objętego daną częścią zamówienia, w postaci przeprowadzonych co najmniej 30 godzin szkoleniowych z tego zakresu (w każdym przypadku dla grupy lub grup co najmniej 10-osobowych), przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu objętemu daną częścią zamówienia, jeżeli z przedłożonego wykazu wynikać będzie, że szkolenie obejmowało co najmniej wszystkie elementy wymienione w pozycji Niezbędne doświadczenie trenera w Części III SIWZ, - szkolenia o tej samej nazwie, dla kilku grup wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) traktowane będą jako wiele szkoleń;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A-1C do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) polega na zmianie całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 2) polega na zmianie całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) polega na zmianie trenera, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dany trener nie mieli wpływu ( np. choroba trenera); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany trenera, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana; 4) polega na zmianie końcowego terminu realizacji usług szkoleniowych w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 5) polega na zmianie terminów realizacji poszczególnych usług szkoleniowych określonych w załączniku nr 3 do umowy, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia), z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 5 umowy; 6) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia najpóźniej do 10 grudnia 2014 roku, z tym że realizacja szkoleń w ramach każdej z części postępowania odbywać się będzie w miesiącach kwiecień - grudzień 2014 r. Szczegółowy termin wykonania poszczególnych usług szkolenia zostanie wskazany przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, po wcześniejszej konsultacji z Wykonawcą..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Część I zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie szkolenia Drama jako metoda wychowawcza w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla 1 grupy szkoleniowej do 12 osób, w wymiarze 32 godziny szkoleniowe. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie: kwiecień - grudzień 2014 r. - opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej - na warunkach określonych w pkt. 3. 2., 2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z informacją umieszczoną w Części III SIWZ, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wymagania w zakresie zorganizowania szkoleń (dotyczy wszystkich części zamówienia): 3.1. Szkolenia - Zamawiający wymaga, aby: - Wykonawca zapewnił trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, określonych w pkt. 8.2.3. Części I SIWZ, - Wykonawca wyraził zgodę oraz zagwarantował pisemną zgodę trenera/trenerów na nagrywanie szkolenia za pomocą dyktafonu, - szkolenia odbywały się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w przedziale godzin od 9.00 do 20.00, - Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie wśród uczestników ankiet dotyczących szkolenia i jego organizacji, a także zebranie podpisów uczestników na listach obecności, listach potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych itp., - Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub jego przedstawiciela, nie przedstawiał uczestnikom własnych ankiet, list, itp. 3.2. Materiały szkoleniowe - Zamawiający wymaga, aby: - przekazane materiały szkoleniowe opatrzone były logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, - strona tytułowa materiałów szkoleniowych była zgodna ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, w szczególności nie zawierała logo Wykonawcy lub informacji o Wykonawcy, - Wykonawca zamieszczał swoje logo/informacje o Wykonawcy wyłącznie na ostatniej stronie materiałów szkoleniowych, - Wykonawca przygotował oraz przekazał Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, drogą mailową, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu. - Zamawiający we własnym zakresie powieli materiały dla uczestników szkolenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Część II zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie szkolenia Wdrożenie metody mediacji rówieśniczych do pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - dla 1 grupy szkoleniowej do 24 osób, w wymiarze 40 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie: kwiecień - grudzień 2014 r. - opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej - na warunkach określonych w pkt. 3.2. 2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z informacją umieszczoną w Części III SIWZ, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wymagania w zakresie zorganizowania szkoleń (dotyczy wszystkich części zamówienia): 3.1. Szkolenia - Zamawiający wymaga, aby: - Wykonawca zapewnił trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, określonych w pkt. 8.2.3. Części I SIWZ, - Wykonawca wyraził zgodę oraz zagwarantował pisemną zgodę trenera/trenerów na nagrywanie szkolenia za pomocą dyktafonu, - szkolenia odbywały się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w przedziale godzin od 9.00 do 20.00, - Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie wśród uczestników ankiet dotyczących szkolenia i jego organizacji, a także zebranie podpisów uczestników na listach obecności, listach potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych itp., - Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub jego przedstawiciela, nie przedstawiał uczestnikom własnych ankiet, list, itp. 3.2. Materiały szkoleniowe - Zamawiający wymaga, aby: - przekazane materiały szkoleniowe opatrzone były logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, - strona tytułowa materiałów szkoleniowych była zgodna ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, w szczególności nie zawierała logo Wykonawcy lub informacji o Wykonawcy, - Wykonawca zamieszczał swoje logo/informacje o Wykonawcy wyłącznie na ostatniej stronie materiałów szkoleniowych, - Wykonawca przygotował oraz przekazał Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, drogą mailową, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu. - Zamawiający we własnym zakresie powieli materiały dla uczestników szkolenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część III zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Część III zamówienia obejmuje: - przeprowadzenie szkolenia Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności - dla 2 grup szkoleniowych do 12 osób w każdej grupie, w wymiarze 40 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 80 godzin szkoleniowych). Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach: kwiecień - grudzień 2014 r. - opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej - na warunkach określonych w pkt. 3.2., 2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie województwa małopolskiego, zgodnie z informacją umieszczoną w Części III SIWZ, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wymagania w zakresie zorganizowania szkoleń (dotyczy wszystkich części zamówienia): 3.1. Szkolenia - Zamawiający wymaga, aby: - Wykonawca zapewnił trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, określonych w pkt. 8.2.3. Części I SIWZ, - Wykonawca wyraził zgodę oraz zagwarantował pisemną zgodę trenera/trenerów na nagrywanie szkolenia za pomocą dyktafonu, - szkolenia odbywały się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w przedziale godzin od 9.00 do 20.00, - Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie wśród uczestników ankiet dotyczących szkolenia i jego organizacji, a także zebranie podpisów uczestników na listach obecności, listach potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych itp., - Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub jego przedstawiciela, nie przedstawiał uczestnikom własnych ankiet, list, itp. 3.2. Materiały szkoleniowe - Zamawiający wymaga, aby: - przekazane materiały szkoleniowe opatrzone były logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, - strona tytułowa materiałów szkoleniowych była zgodna ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, w szczególności nie zawierała logo Wykonawcy lub informacji o Wykonawcy, - Wykonawca zamieszczał swoje logo/informacje o Wykonawcy wyłącznie na ostatniej stronie materiałów szkoleniowych, - Wykonawca przygotował oraz przekazał Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, drogą mailową, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu. - Zamawiający we własnym zakresie powieli materiały dla uczestników szkolenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl