Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-14/15) Data: 2015-04-24 Nr referencyjny: KZP-271-1-14/15

Kraków: Doradztwo w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, realizowanych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Interwencyjnego
Numer ogłoszenia: 94696 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doradztwo w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, realizowanych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Interwencyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanych dalej podprojektami. Doradztwo obejmować będzie wsparcie podmiotów w zakresie zarządzania projektem, sprawozdawczości i raportowania oraz zamówień publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Usługa doradztwa będzie świadczona na rzecz wskazanych przez Zamawiającego podmiotów, zwanych dalej beneficjentami, realizujących projekty w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu Interwencyjnego na terenie województwa małopolskiego podprojekty o charakterze inwestycyjno-szkoleniowym. Zamawiający, w dniu podpisania umowy, przedstawi Wykonawcy listę beneficjentów, obejmującą ich dane teleadresowe, osoby reprezentujące, zakres doradztwa. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie listy beneficjentów, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć Wykonawcy jej wersję aktualną. 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formie konsultacji udzielanych przez Wykonawcę minimum raz w miesiącu w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji podprojektu (doradztwo bezpośrednie) oraz w formie nielimitowanych konsultacji udzielanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (usługa zdalna). Wykonawca poinformuje Zamawiającego z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie i miejscu doradztwa bezpośredniego. Konsultacje w obu wskazanych formach odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w przedziale czasowym od godz. 8.00 do godz. 16.00). W zakresie usługi zdalnej: wysłanie zapytania e-mailem przez beneficjenta po godz. 16.00 traktowane jest jako zgłoszenie dokonane o godz. 8.00 kolejnego dnia roboczego; odpowiedź e-mailem Wykonawcy wysłana do beneficjenta po godz. 16.00 traktowana jest jako przekazana o godz. 8.00 kolejnego dnia roboczego. 4. Maksymalny zakładany wymiar czasowy doradztwa bezpośredniego nie przekroczy 210 godzin zegarowych łącznie u wszystkich beneficjentów w trakcie realizacji całości zamówienia. Przewidywany wymiar doradztwa bezpośredniego przypadający na jednego beneficjenta wynosi 7 godzin zegarowych miesięcznie dla jednego podprojektu. Wskazany wymiar czasowy może zostać zwiększony w stosunku do danego podprojektu wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiany poszczególnego limitu nie mają wpływu na maksymalną ilość godzin świadczenia usługi wskazaną w zd. 1 niniejszego punktu. 5. Za uprzednią zgodą Zamawiającego, Wykonawca i beneficjent mogą wskazać inne miejsce świadczenia usługi doradztwa bezpośredniego. Termin realizacji usługi zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą, a osobą reprezentującą beneficjenta. Zapisy pkt. 3 zd. 2 - 3 stosuje się odpowiednio. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia świadczonego w formie usługi zdalnej nie jest objęta wskazanym w pkt. 4. limitem godzinowym. Czas reakcji Wykonawcy na zapytanie mailowe nie może być dłuższy niż 3 dni robocze liczone od momentu wysłania przez beneficjenta pytania pocztą elektroniczną z uwzględnieniem terminów wskazanych w pkt 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonał usługę zdalną należycie, tj. z zachowaniem maksymalnego czasu reakcji, jeżeli Wykonawca wykaże, że odpowiedź została przez niego wysłana do beneficjenta w terminie 3 dni roboczych od momentu (tj. godzina : minuta) wysłania pytania przez beneficjenta do Wykonawcy. 7. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi świadczonej w formie doradztwa bezpośredniego zostanie wypłacone proporcjonalnie do rzeczywistego wymiaru realizacji usługi, zgodnie ze wskazaną w ofercie stawką za godzinę zegarową. 8. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi zdalnej zostanie wypłacone w kwocie stanowiącej 50% wartości rzeczywistego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w pkt 7. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę faktu zdalnego świadczenia usługi doradztwa wynagrodzenie z tego tytułu nie przysługuje. 9. Zamawiający informuje, iż posiadane przez niego i pochodzące od podmiotów wybranych do dofinansowania w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem dokumenty aplikacyjne nie będą udostępniane Wykonawcy. Przystępując do realizacji usługi doradztwa, Wykonawca uzgodni z beneficjentem zakres przekazanej mu przez beneficjenta, celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o braku zgody Beneficjenta na przekazanie dokumentów. 10. Wykonawca, w zakresie realizacji usługi świadczonej w formie doradztwa bezpośredniego oraz usługi zdalnej zobowiązany będzie wypełniać karty świadczenia usług doradztwa, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Części II SIWZ (umowa). 11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w zakresie poprawności realizacji danego podprojektu. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego, który powinien przypadać przed dniem 06 maja 2015 r., godzina 11:00) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S. A. o numerze 23 1240 6292 1111 0010 5125 9898. W tytule przelewu należy podać: wadium w postępowaniu przetargowym KZP-271-271-1-14/15. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyspozycji przelewu wadium. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2.-2.5., dokument gwarancji lub poręczenia powinien zostać w oryginale dołączony do oferty lub odrębnie dostarczony Zamawiającemu przed terminem składania ofert w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr KZP-271-1-14/15. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę i numer postępowania. 7. Z treści gwarancji winno wyraźnie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej: jedną usługę zarządzania lub doradztwa w zakresie zarządzania projektem szkoleniowym, którego wartość jest nie mniejsza niż 10 000,00 zł brutto, oraz jedną usługę zarządzania lub doradztwa w zakresie zarządzania projektem inwestycyjnym (od momentu rozpoczęcia projektu do zaakceptowania raportu końcowego z realizacji projektu), którego wartość to minimum 50 000,00 zł brutto; lub jedną usługę zarządzania lub doradztwa w zakresie zarządzania projektem szkoleniowo-inwestycyjnym, którego wartość to minimum 60 000,00 zł brutto; za równoważne z wykonaniem/wykonywaniem usługi zarządzania projektem Zamawiający uznaje zrealizowanie/realizowanie projektu przez Wykonawcę jako beneficjenta

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej: 1. jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem lub doradztwem w zakresie zarządzania projektami inwestycyjno-szkoleniowymi, oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2, PMI lub równoważny, lub jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem lub doradztwem w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz doświadczenie w zakresie doradztwa w realizacji projektów oraz jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem lub doradztwem w zakresie zarządzania projektami szkoleniowymi; oraz 2. jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego - obejmujące m.in. samodzielne tworzenie SIWZ, ocenę formalną ofert, tworzenie dokumentów zgodnych z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas reakcji doradcy na zapytanie mailowe - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany końcowego terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na: znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione lub jeżeli realizacja zamówienia lub jego elementów w określonym terminie jest niemożliwa z powodu zaistnienia przyczyn nie leżących po stronie); 2) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2015 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl